عناوين CD هاي موجود در مركز اسناد شوراي عالي آموزش و پرورش - صفحه 4

رديف

عنوان

پژوهشگر

سال


61

بررسي پيشينه پژوهش در زمينه شناخت با توجه به ساختار تكاليف ونوع ماده درسي فراگيران

حسين زارع

1382

62

اثرات كنكور بر شرايط رواني راه نيافتگان به دانشگاه

دكتر عبدالله معتمدي

1382

63

امكان سنجي آموزش نجوم مبتني بر فرهنگ و تمدن اسلامي در دوره آموزش عمومي و متوسطه

دكتر اشرف السادات شكرباغاني

1387

64

بررسي وضعيت موجود و مطلوب نظام برنامه ريزي تربيت معلم ايران دوره كارداني رشته آموزش ابتدايي

دانشگاه علامه طباطبايي

1387

65

مطالعه تطبيقي استانداردهاي آموزش علوم در دوره آموزش عمومي كشورهاي موفق و ايران

دكتر عابد بدريان

1385

66

مطالعه تطبيقي توليد راهنماي برنامه درسي در يك ماده خاص (زبان آموزي) در دوره آموزش عمومي

اكرم طيبي

1386

67

طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي گروه هنر‌آموزش فني و حرفه اي بر اساس مطالعه تطبيقي

دكتر‌محمد‌حسن‌ميرزا‌محمدي

1386

68

بررسي آموزش كاوشگري در درس علوم تجربي پايه هاي سوم تا پنجم مدارس ابتدايي استان مركزي

محمد علي پرويزيان

85-84

69

بررسي مراحل تحول زيبا شناسي در دانش آموزان كودك و نوجوانان ايران

دكتر خسرو رشيد

1385

70

طراحي، اجراي آزمايشي و اعتبار بخشي برنامه درسي مبتني بر ديدگاه ساختن گرائي

جواد مصرآبادي

1385

71

بررسي مداخله هاي آموزش به منظور آموزش مهارت هاي فراشناخت با ديد تحولي

دكتر‌شاهرخ‌مكوند‌حسيني

1383

72

كاربرد الگوي استقرايي نگاره- كلمه در آموزش درس عربي پايه اول راهنمايي استان قم

سيد مصطفي موسوي

86-85

73

تعيين ضرورت ها، اهداف و بررسي حدود و شيوه هاي آموزشي فناوري هاي نو در برنامه درسي مدارس

دكتر عابد بدريان

 

74

طراحي الگويي براي شناسايي واژگان پايه دانش آموزان كلاس اول شهر تهران

اكرم طيبي

1381

75

بررسي تأثير آموزش مهارت هاي تفكر خلاق در خلاقيت كودكان

دكترافضل السادات حسيني

 

76

ارزشيابي از محتواي علمي – آموزشي شبكه رشد

حميدزاده

1386

77

بررسي نيازهاي دانش آموزان دوره متوسطه كشور به كتاب هاي غير درسي

دكتر ابوالقاسم اكبري

1385


78

بررسي تطبيقي سيماي پيامبر اعظم (ص) در برنامه هاي درس علوم انساني كشورهاي اسلامي

دكتر حسن ملكي

1386

79

طراحي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي، سلامت رواني و انگيزه پيشرفت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

دكتر مژگان سپاه منصور

1386

80

ارزشيابي برنامه دروس تربيتي دوره هاي كارداني مراكز تربيت معلم

دكتر غلامعلي احمدي

84-1383

81

مذاكرات كميسيون مقررات در سال هاي 88-85

 

88-85