دکتر احمد محسنی

دکتر احمدخان

پزشک، رئیس دارالتالیف دارالترجمه وزارت معارف،

مدیرکل وزارت معارف (در کابینه سیدضیاء) رئیس دفتر مجلس شورای عالی معارف در 1297

رئیس معارف آذربایجان

محسنی(عمادالملک)

236

3/4/1312

کفیل و سرپرست وزارت معارف(به مدت چهار ماه).