با اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

ایوب ابراهیمی نماینده دانشگاه فرهنگیان

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

- مدیر کمیسیون مدیریت آموزشی

- صاحب نظر عضو

امیر تجلی نیا نماینده معاونت پرورشی و فرهنگی

- صاحب نظر عضو

علیرضا کریمیان نماینده مدیران کل آموزش و پرورش استان ها

یعقوب ایمانی نماینده روسای مناطق آموزش و پرورش

مریم بستانی قلعه کهنه نماینده مدیران مدارس متوسطه

- عضو منتخب شورای عالی در کمیسیون

محمد بداغی نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

محمد محمدی مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی و دبستان معاونت آموزش ابتدایی

محمد برمه نماینده مدیران مدارس ابتدایی

کمیسیون مدیریت آموزشی

آرشیو کمیسیون مدیریت آموزشی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی برنامه‌های زیر نظام راهبری و مدیریت مبتنی بر سند تحول بنیادین
2-‌بررسی‌سیاست‌ها‌و‌راهبردهای‌تامین،جذب، به‌کارگیری و ارتقای مدیران و معاونان واحدها و مراکز آموزشی و تربیتی
3- بررسی اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شایستگی‌ها و‌صلاحیت‌های عمومی،اختصاصی‌وحرفه ای مدیران و رهبران آموزشی
4-‌بررسی نظام رتبه بندی‌‌و ارزشیابی مدیریت واحدهای آموزشی و تربیتی
5-‌بررسی‌خطمشی‌ها،ضوابط،‌شاخص‌هاو استانداردهای بهره وری درمدیریت آموزشی و تربیتی
6-بررسی سیاست‌هاو خطمشی‌های ارتقای نظام مدیریتآموزشی درمدارسو سازمان‌های آموزشو پرورش
7-‌بررسی‌شرایط ‌‌احراز، انتصاب، ‌ساماندهی و به‌کارگیری مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف
8- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
9- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
10-بررسی ‌موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای ‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا
3و4- دو نفرصاحب‌نظر، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا
5- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
6- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
7- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
8- معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
9- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
10- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
11- یک نفر از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مدیران کل
12- یک نفر از رؤسای آموزش و پرورش مناطق به انتخاب معاونین آموزشی
13و14- دو نفر از مدیران مدارس از دوره‌های ابتدایی و متوسطه به انتخاب معاونت‌های آموزشی
15- مدیر کمیسیون (دبیر)