با اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش آشنا شوید

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

طیبه ماهروزاده عضو شورای عالی آموزش و پرورش

آريا الستي صاحب نظر در رشته علوم پایه، فنی و مهندسی

محمدعلی شامانی صاحب نظر

محسن جعفرآبادی صاحب نظر

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

فاطمه آگاهي نماینده مدیران مدارس در شورای عالی

طيبه ماهروزاده صاحب نظر در رشته علوم انساني

کمیسیون معین شورای عالی

آرشیو کمیسیون معین شورای عالی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی و تصویب موارد و موضوعات ارجاعی از سوی شورای‌عالی آموزش و پرورش
2- تفسیر آرای شورای‌عالی آموزش‌و پرورش و تشخیص مصادیق‌آن،براساس‌صورت ‌مذاکرات جلسات شورای‌عالی
3- بررسی و تصویب مواردی که به علت شرایط استثنایی و یا اضطراری اجرای مصوبات شورای‌عالی امکان پذیر نباشد.
4- بررسی ‌و تصویب واگذاری‌ ‌برخی ‌از اختیارات کمیسیون خاص شورای عالی
5- بررسی و تایید پیشنهادهای واصله در مورد اعطای نشان و مدال بر اساس آیین نامه مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش
6- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
تبصره-مصوبات کمیسیونمعین به اطلاع اعضای شورای‌عالی می رسد، چنانچه ظرف مدت دو هفته نظر مخالفی ارائه و مطرح نگردد، به منزله مصوبه شورا تلقی و ابلاغ می شود.

 ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش
2،4،3و5- چهار نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا(دو نفر عضو ثابت، دو نفرمتغیربر حسب موضوع)
6 و7- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه تعلیم و تربیت با پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی
8- معاون حقوقی وامورمجلس
9- مدیر کمیسیون(دبیر)
تبصره-در جلسات کمیسیون معین شورای عالی، معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه حسب موضوع با داشتن حق رأی دعوت می شوند.