با اعضای کمیسیون خاص آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

داود فروتن زاد مدیر نظارت و ارزشیابی

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

عبدالرضا شمس زهرایی صاحبنظر

فرحناز حدادی صاحبنظر

سید امیر موسوی مدیرکل دفتر هماهنگی هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری

ایرج شاه ملکی رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهایا یکی از مدیران کل آن حوزه

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

منصور اردستانی معاون حقوقی و امور مجلس یا یکی از مدیران کل آن حوزه

عباس بیات مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش

بهروز جعفری رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش یا یکی از معاونین آن حوزه

محمد محمدي مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی و ابتدایی

امید رضاوند مدیرکل دفتر حقوقی،املاک و حمایت قضایی

مهدی خراشادی‌زاده مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی

الف- شرح وظایف :

1- بررسی و رفع مشکلات موردی دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه‌های آموزشی و تحصیلی
2- تصمیم‌گیری در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.
3- هدایت و راهبری کمیسیون‌های خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی و کمیسیون خاص مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها
4- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2و3- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه مقررات و ضوابط آموزشی و پرورشی با پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی
4- رئیس مرکزسنجش آموزش و پرورش یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
5- مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت قضایی
6- مدیرکل دفتر مدارس غیردولتی
7- مدیرکل ‌دفتر هماهنگی ‌هیئت‌های ‌رسیدگی به تخلفات اداری
8- مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی
9- یکی از مدیران کل دفاتر معاونت آموزش متوسطه
10- مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان اداری شورای‌عالی آموزش و پرورش
11- مدیر کمیسیون معین شورای عالی(دبیر)

ماده3- ریاست کمیسیون‌ها برعهده دبیرکل شورا یا معاون وی می باشد. دبیرکل شورا می توانداز بین اعضا، فردی را به عنوان رئیس جلسه تعیین نماید. نایب رئیس کمیسیون، از سوی اعضا تعیین می شود.

ماده4-جلسات کمیسیون‌ها وکمیته‌ها با حضورحداقل دو سوم اعضا و با ریاست رئیس و یا نایب رئیس رسمیت می‌یابد و برای تصمیم گیری، رای موافق دوسوم اعضای حاضر ضروری است.

ماده5–دبیرکل شورا می تواند حسب مورد از معاونین وزارت آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌های وابسته،مدیران،کارشناسان، صاحب‌نظران،نمایندگان مجلس دانش آموزی و نماینده سازمان‌های مردم نهاد با داشتن حق رأی برای شرکت درجلسات دعوت به عمل آورد.

ماده6–جلسات کمیسیون‌ها وکمیته‌ها حداقل هر دو هفته یک بار در سازمان اداری شورای عالی با دعوت دبیرکل شورا تشکیل می شود.
تبصره- تشکیل جلسه فوق العاده با تشخیص دبیرکل بلامانع می باشد.

ماده7– حضوراعضا در تمام جلسات الزامی است و در مواردی که امکان حضور مقدور نباشد، باید موضوع 24 ساعت قبل از موعد جلسه، به اطلاع سازمان اداری شورای‌عالی رسانده شود.

ماده8–چنانچه هر یک از اعضا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، در جلسات حضور پیدا نکند و یا قادر به همکاری مؤثر نباشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به اطلاع مقام مافوق وی و شورای عالی خواهد رسید.

ماده9–دستور هر جلسه توسط مدیرکمیسیون و با هماهنگی دبیرکل تنظیم و به همراه دعوت‌نامه و مستندات مربوط به اطلاع اعضا می رسد.

ماده10– پیشنهادهای رسیده به سازمان اداری شورای عالی، توسط دبیرکل به مدیرکمیسیون مربوط ارجاع می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. داشتن طرح توجیهی لازم (مشتمل بر بیان مسئله، اهمیت‌وضرورت، سوابق و پیشینه، هدف، مستندات حقوقی و قانونی، مبانی علمی و پژوهشی، مکانیزم و شیوه‌های اجرایی، استلزامات، آثار و پیامدهای فرهنگی، تربیتی، اقتصادی و...) ضروری می باشد.

ماده11–دبیر جلسه موظف است گردش کار، طرح توجیهی و گزارش‌های نظارتی و ارزشیابی را به کمیسیون ارائه دهد.

ماده12–لازم است در زمان بررسی موضوع در شورای عالی، طرح‌توجیهی پیشنهاد مربوط و نتایج مباحث مطرح شده درکمیسیون ذی ربط، به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.

ماده13–نقطه نظرات و تذکرات اعضای شورای عالی و کمیسیون‌ها در باره آموزش و پرورش، از سوی سازمان اداری شورای عالی، به وزیر آموزش و پرورش یا معاونان ایشان منعکس می شود و پاسخ دریافتی به اطلاع شورا یا کمیسیون خواهد رسید.

ماده14–حکم اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، توسط دبیرکل شورا برای مدت دوسال صادر می شود و تمدید آن بلامانع خواهد بود.
تبصره –تغییرنمایندگان سازمان‌ها و معاونت‌ها، قبل از اتمام مدت عضویت، بلامانع است.

ماده15–مصوبات کمیسیون خاص و کمیته‌های مدارس اتباع خارجی و بین المللی و مدارس علوم و معارف اسلامی با امضای دبیرکل شورا جهت اجرا ابلاغ     می شود.

ماده16–موضوع‌هایی که با شرح وظایف دو یا چند کمیسیون ارتباط دارد، پس از طرح و بررسی در کمیسیون‌های ذی ربط، می تواند در کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تلفیق» با ترکیب زیر مطرح و نتیجه در دستور کار شورای عالی قرار گیرد:
          1- دبیرکل شورای عالی یا معاون وی
          2- دو‌نفراز اعضای کمیسیون‌های مربوط به انتخاب رئیس کمیسیون
          3- مدیران کمیسیون‌های ذی ربط
ماده17–درصورت تغییر ساختار و عناوین معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و دفاتر وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری شورای‌عالی مجاز خواهد بود متناسب با آن تغییرات لازم را در ترکیب اعضای کمیسیون‌ها وکمیته‌ها اعمال نماید.

ماده18–سازمان اداری شورای‌عالی موظف است گزارش تفصیلی عملکرد سالانه کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها را تهیه و به اطلاع اعضای شورا برساند.

ماده19–اعضای کمیسیون‌های شورای‌عالی دو قسم اند:

الف) اعضای پیوسته: شامل ترکیب اعضای کمیسیون‌های موضوع بند«ب ماده 2 مذکور» خواهد بود که با داشتن حق رأی درجلسات شرکت می کنند.

ب) ‌اعضای وابسته: شامل اعضای موضوع ماده 5 و اعضای‌کارگروه‌ها،‌کمیته‌ها،کارشناسان ‌‌و‌صاحب‌نظران‌        می باشد.

 تبصره1–اعضای کمیسیون‌ها (پیوسته و وابسته) بابت حضور در جلسات، به ازای هر ساعت،حق الزحمه ای به شرح زیر دریافت خواهندکرد:

 الف)کارکنان رسمی تابع قانون خدمات کشوری معادل یک پانزدهم حق شغل مستخدم
 ب)اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها معادل ‌‌یک سی‌ام حقوق مرتبه پایه و فوق العاده مخصوص آموزشی
 ج)کارکنان بازنشسته معادل یک دهم آخرین حقوق بازنشستگی
 د)سایراعضا معادل یک پانزدهم حق شغل پایه استخدامی مدرک تحصیلی که ارائه می کنند .

تبصره2–تعداد جلسات هر یک از کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها برحسب نیاز و صلاحدید مدیر کمیسیون، حداکثر تا شانزده جلسه در ماه تعیین می شود.

ماده20- با تصویب این آیین نامه، کلیه مصوبات مرتبط، به استثنای «آیین نامه تشکیل کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش» لغو می شود.