نام و نام خانوادگی: سعید طاهری

سمت: نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل کار: 

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرای:

سوابق علمی و پژوهشی: