نام و نام خانوادگی: جعفر سام خانیانی

سمت: مدیر مدرسه ( یک نفر آقا و یک نفر خانم ) به پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه ( مدیر دوره متوسطه دوم) | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی


فایل رزومه آپلود نشده است.