نام و نام خانوادگی: عباس سلطانیان

سمت: نماینده معاونت آموزش متوسطه | دسته بندی: اعضای کمیسیون منابع انسانی, اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی, اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی


فایل رزومه آپلود نشده است.