میرزا یوسف خان مشار اعظم

میرزا یوسف خان

(1267-1365ش)

وزیر پست و تلگراف، کفیل و معاون وزارت معارف، نماینده مجلس

مشار اعظم (یوسف مشار)

37

30/9/1304

ابتدا کفالت و سپس وزیر معارف و رئیس شورا

مجدد در ج93-19/7/1306(در دوره وزارت معارفی تدین، به معاونت وی منصوب شد.)