معاون وزير جهاد كشاورزي در نشست امنيت غذايي و نقش خانواده بزرگ آموزش و پرورش در تحقق آن:

آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه در بخش کشاورزی است / آموزش و پرورش نقش موثري در فرهنگ سازي و رعايت الگوي مصرف جامعه دارد

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه امنيت غذايي نقش مهمي در زندگي مردم دارد، گفت: آموزش و پرورش مي تواند در آموزش و تربيت نيروهاي مورد نياز بخش كشاورزي كمك زيادي بكند.

معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در نشست امنيت غذايي و نقش خانواده بزرگ آموزش و پرورش در تحقق آن كه در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار شد افزود: كشاورزي پيچيده ترين بخش است كه نيازمند افراد نخبه کارآمد، توانمند و اثربخش است.

وي اظهار داشت: امنيت غذایی زمانی به دست می آید كه همه مردم همواره به غذاي كافی، سالم، مغذي و حلال دسترسی فيزیكی و اقتصادي داشته باشند و این غذا نيازهاي فرد براي یک زندگی سالم و فعال را فراهم سازد.

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اركان امنيت غذایی ابراز داشت: 1- فراهمي( بعد کشاورزی یا ملي): تولید داخلي، تجارت، ذخیره سازی و کشت فراسرزمیني2- دسترسي (بعد اقتصادی یا خانوار): دسترسي فیزیكي و دسترسي اقتصادی3- مصرف و سلامت ( بعد فردی): الگوی مصرف، سلامت غذا، تنوع رژیم غذایي، سواد تغذیه، سوء تغذیه و مكمل یاری، آب آشامیدني سالم 4- ثبات و پایداری (تاب آوری): تاب آوری در شرایط نامساعد اقلیمي، سیاسي، اقتصادی و اجتماعي 5-پایداری منابع پایه تولید.

خيام نكويي با اشاره به وضعيت حال امنيت غذایی در جهان افزود: هم اکنون سه نوع امنيت غذايي در جهان وجود دارد: يكي افرادی که دسترسی کافی به مواد غذایی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت دارند. ديگري افرادی که امنیت غذایی متوسط داشته و دسترسی مطمئنی به غذا ندارند و مجبورند با همان غذای موجود بسازند و آخري هم نا امنی شدید غذایی، افرادی که نا امنی شدید غذایی را تجربه می کنند و معمولا به سختی غذا پیدا می کنند و در بدترین حالت یک یا چند روز را بی غذا به سر می برند.

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به وضعیت آینده امنیت غذایی در جهان اظهار داشت: در آینده غذا و آب کافی در جهان وجود ندارد. جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر خواهد رسید. 60درصد جمعیت دنیا ) 3/6 میلیارد نفر(  در شرایط خشكسالي قرار خواهند داشت. بیش از 240 میلیون نفر به آب سالم در سطح جهانی دسترسی نخواهند داشت.

وي ابراز داشت: تا سال 2050 با روش های معمول امکان تامین غذا برای سیر کردن 9 میلیارد نفر کفایت نخواهد کرد و یک میلیارد نفر گرسنه خواهند ماند. داشتن پول امکان تهیه و خرید غذا را تسريع نمي كند بلكه روابط سیاسي مبنای فروش غذا خواهد بود.

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت حال و آینده امنیت غذایی در ایران گفت: در آینده غذا و آب کافی در ایران وجود ندارد و در سال 2050 کاهش 10درصدی تنوع زیستي، کاهش 13 درصدی جنگل های اولیه، کاهش بدون بازگشت 50 درصدی تنوع زیستي آبزیان و افزایش جمعیت نیاز به غذا و تولید را افزایش خواهد داد.

خیام نکویی اظهار داشت: کشاورزی دانش بنیان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی و تضمین پایداری امنیت غذایی است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی پایدار افزود: دانش بنیان کردن کلیه فعالیت ها از طریق توسعه نظام نوآوری، برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی، پاسخ گویی به نیازهای بخش اجرا و غیردولتی و آینده پژوهی، افزایش اقتدار ملی، امنیت غذایی با افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری مدیریت، حفظ و نگهداری منابع پایه(آب، خاک، جنگل و مرتع و منابع ژنتیکی) و آموزش و تربیت کشاورزان، بهره برداران و کارکنان از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به الگوی ملی کشت محصولات کشاورزی، از انقلاب بهره وري با افزایش ضریب نفود دانش و فناوري، جهش توليد در دیم زارهاي كم بازده، كشت سبزي و صيفی در محيط هاي كنترل شده، كشت گياهان علوفه اي كم آب بر و كشت دانه هاي روغنی جدید نام برد.

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به مهم ترین دستاوردهای برنامه عملیاتی سند ملی و دانش بنیان بخش كشاورزي افزود: امنیت غذایی پایدار باعث افزایش 18 درصدی بهره وری آب، کاهش 6 درصدی آب مصرفی، افزایش 11 درصدی ضریب خوداتکائی، کاهش 2 میلیارد دلار واردات و افزایش درآمد کشاورزان را در پی دارد.

خیام نکویی خاطرنشان کرد: 95 درصد واکسن های انسانی، دام و طیور( 5/3 میلیارد دز)، 75 درصد سرم درمانی کشور، 97 درصد هسته های اولیه بذر و محصولات زراعی در کشور تولید و تامین می شود.

وی با اشاره به لزوم کشاورزی دانش بنیان از طریق پیاده سازی نظام نوآوری ها افزود: پارک علم و فناوري كشاورزي و منابع طبيعی، دهكده فناوري و نوآوري، مراکز رشد، تشکل واحدهاي فناور غیر دولتی، مزارع الگویی، آموزش، ترویج، تحقیقات پیامد محور، صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی و استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان باعث تحقق اين بخش مي شوند.

وی با تاکید بر امنیت غذایی و نقش خانواده بزرگ آموزش و پرورش در تحقق آن اظهار داشت: آموزش و پرورش ركن اساسی توسعه بخش كشاورزي است و می تواند از طریق آموزش، تبیین و فرهنگ سازي اهمیت بخش کشاورزی را در جامعه نهادينه کند.

معاون و وزیر جهادکشاورزی با اشاره به تنوع زیستی جهان در سال2050 خاطرنشان کرد: کاهش تنوع زیستی، کاهش جنگل ها، افزایش جنگل های مصنوعی و افزایش هزینه های جلوگیری از کاهش و تخریب جنگل ها از مهم ترين رويدادهاي حوزه تنوع زيستي است.

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به تغییرات اقلیمی اظهار داشت: افزایش گازهای گلخانه ای، افزایش  تولیدCO2  و افزایش دمای محیط از جمله تغییرات اقلیمی جهان است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به آموزش حفظ و نگهداری منابع پایه تولید( خاک) گفت: پیکره ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر بوده که در اثر آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی آن به وجود می آید.

وی افزود: یک قرن طول می کشد تا یک سانتی متر خاک تولید شود و بخشی از علت سقوط تمدن های تاریخ به دلیل تخریب و خستگی خاک است.

خیام نکویی ابراز داشت: مهم ترین راهبردها برای حفظ و نگهداری منابع پایه تولید، صیانت از جنگل های کشور، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع ، آبخیزداری و حفاظت از خاک، مقابله با بیابانزایی و تثبیت شن های روان و شبکه های نوین آبیاری می تواند در اين راه موثر باشد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ذخایر ژنتيكی گياهی ایران اظهار داشت: ایران به عنوان یكي از غني ترین مراکز تنوع ذخایر توارثي گیاهي جهان بعد از ترکیه است و محل پیدایش و اهلي شدن و مرکز تنوع اولیۀ شماری از مهم ترین گیاهان اقتصادی جهان است.

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش بیان کرد: امروزه در همه کشورهای جهان سازگاری و پایداری تولیدات محصولات کشاورزی شدیدا به پشتیباني منابع ژنتیكي بومي متكي مي باشد چرا که شرط پایداری تولید و عملكرد در ارقام و نژادهای تجارتي پر محصول در مقابله با تنش های محیطي زنده و غیر زنده، بومي سازی ارقام تجاری و استفاده از ژن ها و ویژگي های سازگاری منابع ژنتیكي محلي مي باشد.

وی اضافه کرد: آموزش و آگاهی می تواند کمک زیادی به ترویج اصلاح الگوی مصرف ازطريق کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی نمايد. حدود 25 درصد از محصولات کشاورزی به عنوان پسماند دور ریز مي شود.

خیام نکویی با اشاره به علومی كه بخش كشاورزي در آینده با آنها سر و كار دارد اظهار داشت: فناوری های نوین در این زمینه مانند بيوتكنولوژي و مهندسی ژنتيک، مواد پيشرفته (نانوتكنولوژي)، ميكرو الكترونيک و هوش مصنوعی، هوا و فضا و فناوري اطلاعات از جمله اين علوم هستند.

وی یکی دیگر از جنبه های آموزش و آگاهی در بخش کشاورزی را کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی در سال 2050را تولید سوخت های زیستی دانست و بیش از 50 درصد از فعالیت های فعلی درسال 2050 توسط روبات ها انجام خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اينكه آموزش و پرورش نقش موثري در رعايت الگوي مصرف در جامعه دارد اظهارکرد: آموزش و پرورش به عنوان یکی از اركان اساسی توسعه بخش كشاورزي می تواند با فرهنگ سازی، تشویق دانش آموزان براي تحصيل در رشته كشاورزي در تربيت مهندسان و مدیران آینده این بخش از کشور نقش موثري ايفا نمايد.

خيام نكويي افزود: بايد از طريق تضمين آينده شغلي دانش آموزان آنان را علاقه مند به تحصيل در هنرستان هاي كشاورزي نمود تا آنان بتوانند آينده اين بخش مهم و استراتژي كه نقش موثري در امنيت غذايي و زندگي مردم دارد را بيمه نمايند.

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان با اعلام آمادگي براي بازديد علمي دانش آموزان و مديران آموزش و پرورش از مراكز تحقيقاتي و كشاورزي، تاكيد كرد: در بخش كشاورزي نيازمند كمك آموزش و پرورش براي كاهش هزينه ها و رعايت الگوي مصرف در جامعه هستيم چون آموزش و پرورش بهترين جا براي ايجاد دغدغه در مردم نسبت به امنيت غذايي، حفظ محيط زيست، مراتع، جنگل ها و... است.