محمود اماني:

شوراي عالي آموزش و پرورش، ميراث ماندگار و سرمايه ملي كشور است

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: شوراي عالي آموزش و پرورش با توجه به سوابق تاريخي و شخصيت هاي برجسته اي كه عضو آن بوده اند، يك ميراث ماندگار و سرمايه ملي افتخارآميز براي كشور است.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ دكتر محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش در طول تاريخ تشكيل خود بر سه اصل اساسي اصالت، اتقان و استقلال استوار بوده است.

وي اظهار داشت: اصالت يعني اينكه تاريخ تشكيل و شرح وظايفي كه براي آن تعريف شده و افراد برجسته و زبده اي كه عضو آن بوده اند، سعي در حل مشكلات آموزش و پرورش داشته اند. دوم اتقان، يعني اينكه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، پژوهش محور و بر اساس كاركارشناسي تهيه و تدوين شده اند، سوم استقلال، اين شورا از زمان تشكيل تاكنون تحت تاثير هيچ گروه و يا حزب سياسي نبوده و تنها هم و غم آن بهبود روند آموزش و پرورش فرزندان اين سرزمين بوده است.

اماني ابراز داشت: يكي از وظايف سنگين ما در شوراي عالي آموزش و پرورش، ايجاد حس اطمينان و اعتماد در خانواده هاي دانش آموزان و فرهنگيان كه جايي هست كار رصد امور آموزش و پرورش را برعهده دارد و آنها مي توانند به اين شورا به عنوان يك نقطه اتكا تكيه كنند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به يكي ديگر از وظايف مهم دبيرخانه شوراي عالي، گفت: ، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش يكي ديگر از وظايف مهم دبيرخانه اين شورا است، بايد فضايي را بوجود بياوريم كه كنشگران حوزه آموزش و پرورش براحتي بتوانند مسائل و مشكلات آموزش و پرورش را شناسايي، نقد و بررسي نموده و به اين شورا منتقل كنند.

وي با اشاره به هدف اصلي و اساسي مصوبات شوراي عالي افزود: هدف اصلي مصوبات اين شورا، تسهيل روند نظام تعليم و تربيت است، در اين راه نيازمند كمك، مشاركت و همكاري همه شما و فرهنگيان عزيز هستيم تا با كمك همديگر باري از روي دوش آموزش و پرورش برداريم.

اماني تصريح كرد: يكي از مصوباتي كه براي شكوفايي و استقلال كاري مدارس در شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه و تدوين شده است، آئين نامه اجرايي مدارس است در اين آئين نامه اختيارات زيادي به مدرسه و شوراي آن واگذار شده است كه مديران مدارس مي توانند با استفاده از شوراي مدرسه و به استناد به آن از حق و حقوق مدرسه خود دفاع نمايند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اين شورا 10 سال قبل از انقلاب مشروطه در ايران شكل گرفته است، بيان داشت: ما در آستانه آغاز يكصد و دومين سال تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش هستيم، بايد بتوانيم در كنار همديگر از اين رويداد مهم به بهترين وجه براي معرفي كاركردها و ارتقاي جايگاه و شانيت شوراي عالي آموزش و پرورش استفاده كنيم.

اماني افزود: تمامي قوانين و مقرراتي كه بايد در حوزه آموزش و پرورش اجرا شود اول بايد به تاييد اين شورا برسد و اين اختياري است كه مجلس محترم بر اساس قانون تشكيل اين شورا به آن داده است. اصل و اساس كار ما در شوراي عالي تبعيت از قانون و قانونمداري است.

وي تاكيد كرد: بايد از مصوبات شوراي عالي صيانت كنيم و اجازه ندهيم به راحتي اين مصوبات را ناديده بگيرند، تمام سعي ما اجراي دقيق و منسجم مصوبات شوراي عالي است.

اماني با تاكيد بر لزوم مشاركت همه دستگاه ها و نهادها براي اجراي كامل سند تحول بنيادين اظهار داشت: آموزش و پرورش با بودجه محدود و امكاناتي كه در اختيار دارد به تنهايي نمي تواند سند تحول بنيادين را اجرايي كند. اينجاست كه ملت، مجلس و دولت بايد به كمك آموزش و پرورش بيايند.

وي افزود: كار در دستگاه عظيم آموزش و پرورش با ساير دستگاه هاي ديگر متفاوت است. اينجا جايي است كه مسئولان و سرنوشت سازان آينده كشور تربيت مي شوند بنابراين آموزش و پرورش زيربناي توسعه و پيشرفت هر كشوري است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: كنكور يك سد بزرگي براي آموزش و پرورش است كه بايد با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط براي آن يك فكر اصولي و اساسي نمود، نبايد اجازه داد آموزش و پرورش بيش از اين تحت تاثير كنكور قرار گيرد.

وي اظهار داشت: كنكور نظام تعليم و تربيت را حلق آويز كرده و نفسش را به شماره انداخته است، بايد آموزش و پرورش را نجات داد و مسير توسعه و پيشرفت آن را هموار نمود.

اماني تصريح كرد: توجه به برگزاري امتحانات استاندارد و با كيفيت از مهم ترين محورهايي است كه بوسيله آن مي توان شر كنكور را از سر آموزش و پرورش كم نمود، بسياري از مشكلات و دغدغه هايي كه در حوزه آموزش و پرورش داريم امروز داراي پاسخ هاي علمي و اطمينان بخشي هستند كه به استناد آنها مي توان مسير آموزش و پرورش را هموار نمود.

وي با اشاره به لزوم توجه جدي به كيفيت يادگيري و يادهي، اظهار داشت: بايد به تدريس فعال كه هم معلم و هم دانش آموز در آن فعالانه شركت مي كنند، توجه نمود. صرف انتقال دانش بدون توجه به مهارت هاي ارتباطي كاري بيهوده اي بوده و اين دو در كنار همديگر معنا پيدا مي كنند.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان با تاكيد بر اينكه مدرسه قلب تپنده آموزش و پرورش است گفت: دانش آموزاني را بايد تربيت و تحويل جامعه بدهيم كه همراه با مباحث تئوري از مهارت لازم براي ورود به عرصه مسئوليت هاي اجتماعي برخوردار باشند. دانش آموز تك بعدي در اين دنياي شگفت انگيز جايي نخواهد داشت.

سند تحول بنیادین