با کمیته علمی پژوهشی آشنا شوید

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

مجید رعنایی مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش،

فاطمه راغب مدیر پژوهش های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش

احسان احسانی کارشناس پژوهش های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش

محمد جعفر جوادی دکترای جامعه شناسی تربیتی ، عضو هیئت علمی وزارت علوم ، تحقیات و فناوری، استاد دانشگاه

حیدر تورانی استاد تمام مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

محمد حسنی سرپرست پژوهشکده مطالعات برنامه درسی ( دانشیار)

شهین ایروانی دانشیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

عباس معدن دار عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان؛ صاحب نظر در آموزش و پرورش تطبیقی،

علیرضا صادقی دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه ؛

شهلا سرخابی مشاور نظارت و ارزیابی دبیرکل

مهدی نامداری پژمان عضو هیات علمی ونماینده دانشگاه فرهنگیان

کمیته علمی پژوهشی

آرشیو کمیته علمی پژوهشی