با نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها آشنا شوید

عصمت بدخشان معاون ابتدایی استان خراسان شمالي

- استان تهران

- استان زنجان

- استان اصفهان

حشمت اله الله وردی معاون متوسطه استان ايلام

- استان سيستان وبلوچستان

- استان خراسان رضوي

- استان چهارمحال وبختياري

محمد زمانی معاون ابتدایی استان خراسان جنوبي

- استان کردستان

محمد فیروزی معاون پژوهشي استان قزوين

- استان تهران (شهرستانها)

- استان سمنان

عاشور اكرمي معاون متوسطه استان آذربايجان شرقي

یاسر نانکلی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان همدان

حمزه ترکمانی رئیس اداره متوسطه اول و مشاور مدیر کل استان هرمزگان

- استان مازندران

احمد حسینی معاون متوسطه استان مركزي

سیدمنصور شاهرخی رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان لرستان

- استان گيلان

- استان گلستان

محمد جمالی ارند معاون متوسطه استان کهگيلويه وبويراحمد

- استان کرمانشاه

ناصر علی فر معاون متوسطه استان خوزستان

- استان اردبيل

- استان كرمان

فرشید قاسمی معاون آموزش متوسطه استان فارس

محمود حقدوست معاون فرهنگی و پرورشی استان بوشهر

میرصادق جامعی معاون آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی

علی کارآموز معاون متوسطه استان يزد

نادر کریمی معاون آموزش متوسطه استان قم