با اعضای کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی آشنا شوید

کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی

آرشیو کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی

الف - شرح وظایف :

 1. بررسی و تـأیید صلاحیت مؤسس دبیرستان علوم و معارف‌اسلامی(دولتی، غیردولتی‌و وابسته‌به سایرنهادها)
 2. بررسی و تـأیید افراد پیشنهادی برای تصدی پست مدیریت دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی
 3. بازنگری و اصلاح جدول مواد درسی رشته علوم و معارف اسلامی
 4. اتخاذ تصمیم درخصوص‌ توسعه مدارس علوم‌‌‌و معارف اسلامی
 5. بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه رشته علوم‌‌و معارف اسلامی
 6. بررسی نحوه حمایت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسلامی در زمینه‌های منابع انسانی، مالی، فضا و تجهیزات
 7. نظارت برعملکرد مدارس علوم و معارف اسلامی

ب- ترکیب اعضا:

 1. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون دبیرکل ( رئیس کمیته)
 2. یکی از معاونان مدیریت حوزه‌های علمیه قم به عنوان نماینده ثابت
 3. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی به عنوان نماینده ثابت
 4. مدیر مدرسه عالی شهید مطهری یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
 5. معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت 
 6. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از معاونان آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 7. معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
 8. یک نفر صاحب‌نظر در مسائل آموزش و پرورش به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
 9. مدیرکمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی(دبیر)