نام و نام خانوادگی: بیتا مهدی

سمت: دبیر کمیسیون منابع انسانی | دسته بندی: اعضای کمیسیون منابع انسانی, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


دانلود