نام و نام خانوادگی: مهرداد عظیمی

سمت: رئیس سازمان فنی و حرفه ای | دسته بندی: اعضای کمیسیون برنامه درسی و تربیتی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل کار: 82280000

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرای:

سوابق علمی و پژوهشی: