نام و نام خانوادگی: سید محمد طباطبایی

سمت: رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور | دسته بندی: اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل کار: 82284074

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرای:

سوابق علمی و پژوهشی: