نام و نام خانوادگی: ایرج شاه ملکی

سمت: رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهایا یکی از مدیران کل آن حوزه | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.