نام و نام خانوادگی: علی محبی

سمت: رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون برنامه درسی و تربیتی, اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار :82281111

سوابق تحصیلی:

- دکتراي برنامه ریزي درسی و آموزشی 

سوابق اجرایی: 

سوابق علمی و پژوهشی: