علی اصغر حکمت

علی‌اصغر حکمت

در میان وزرای آموزش و پرورش که البته ریاست شورای عالی معارف/فرهنگ را نیز به عهده داشتند-طبق ماده 6 قانون شورای عالی معارف- به جرات می توان ادعا کرد که علی اصغر حکمت تاثیرگذارترین رئیس شورا از جهت گستردگی تصمیات، مصوبات، اقدامات و البته ارائه نظریات کارشناسانه در جلسات شورا بود. حکمت پیش از انتصاب به مقام وزرات، در سال 1304 و در کابینه فروغی به عنوان کفالت وزارت معارف منصوب شد. بعدها در دوره طولانی وزارت (1317-1312) موفق به پوست‌اندازی کیفی و کمی وزارت معارف شد. از جمله اقدامات وی: گسترش دوره‌های آموزشی، گسترش مرکز آموزشی، گستره جغرافیایی مدارس، بنیاد برخی نهادهای فرهنگی، کنگره‌های بزرگداشت ناموران فرهنگ ایران، بناهای یادبود آرامگاهای شاعران به نام ایران، تالیف و ترجمه و ... بود. همچنین از اقدامات ساختاری او در دوره وزرات می توان تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی در سراسر کشور، تشکیل انجمن فرهنگستان ایران، تاسیس بنای موزه ایران باستان، تاسیس کتابخانه فنی برای مدرسین فنی، تاسیس دانشکده فنی، تشکیل کنگره فردوسی با دعوت از شرق شناسان، بنای دانشگاه تهران، نامگذاری مدارس خارجی به نام‌های ایرانی، تاسیس کمیته مدارس، تشکیل پیشاهنگی و تربیت بدنی را نام برد.

دکتر علی اصغر

حکمت

عضویت در شورا از جلسه 260

18/11/1312

 کفیل وزارت معارف از 26/6/1312 الی 4/12/1313 سپس وزیر معارف تا 1/5/1317

از ج 252-1/9/1312 جلسات به امضاء ایشان است