یحیی قراگوزلو

یحیی قرا‌گوزلو در سال 1307 بعد از تدین به وزرات معارف منصوب شد. وی از زمره وزرایی بود که در دوره طولانی وزارتش (در سه کابینه مخبرالسطنه)، فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه معارف شامل: قانون رسمیت مدارس ملی، قانون حفظ آثار ملی، استخدام سه استاد از آلمان (برای آموزش فنی و حرفه ای) و هفت استاد از فرانسه طبق قانون استخدام معلمین از کشورهای خارجی، تقسیم مناطق معارف کشور به هفت ناحیه و انتصاب یک رئیس برای هر یک از آنها، افتتاح مدرسه موسیقی به ریاست علینقی وزیری، یکسان نمودن  مواد آموزشی در سراسر کشور(کتب ابتدائی)، در اختیار قرار دادن بیمارستانی برای آموزش عملی دانشجویان مدرسه طب، استخدام دو پزشک جهت تامین سلامتی دانش آموزان مدارس، تاسیس اولین کودکستان به سبک جدید به عمل آورد.

یحیی خان اعتمادالدوله

قرگوزلو

عضویت در شورا از جلسه 101

4/11/1306

وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، رئیس شورا-به مدت 6 سال و 6 ماه. وی در سال 1310 غلامحسن رهنما را به معاونت خود منصوب کرد.