علی اکبر دهخدا

دهخدا را می توان مایه اعتبار شورای عالی ذکر کرد. وی یکی از رجال برجسته فرهنگ کشور است که یاد و نامش با  لغت‌نامه دهخدا ماندگار شده است.

ایشان از اولین جلسه شورا-به عنوان رئیس مدرسه عالیه- به عضویت شورا نایل شد. اما به نظر می‌رسد به دلیل اشتغالات علمی و کاری، نه تنها غیبت‌های طولانی داشت، بلکه در جلساتی هم که شرکت می‌کرد به ندرت اظهارنظری از وی ثبت شده است. از این روی به بهانه طرح غیبت‌های مکرر دهخدا، بارها غیبت اعضاء و سازوکارای مواجهه شورا با آن مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است که غیبیت برخی از اعضای شورا از شرکت در جلسات و واگذاری حق رای خود به یکی دیگر از اعضاء، به تدریج در سال‌های بعد موضوعی مسئله‌ساز برای شورا شد، به طوری که بارها در جلسات شورا طرح و مورد بحث قرار گرفته است.

1

میرزا علی اکبرخان

(1257-1334ش)

لغت شناس

سیاستمدار

شاعر، روزنامه نگار، بانی و مولف لغت نامه دهخدا

دهخدا

1

7/7/1301

به عنوان ریاست مدارس عالیه (طبق ماده 14نظامنامه شورای عالی معارف)

اخطار سه جلسه غیبت در ج 31-16/4/1302

مستعفی و انتخاب مجدد در ج40-13/8/1302

خروج از عضویت در ج21-31/1/1304به علت غیبت متوالی

مجدد به عنوان رئیس مدرسه عالی حقوق در ج 163-2/2/1309

واگذاری حق رای خود به مدیرکل وقت وزارت معارف در ج 288-1/8/1313(براساس تبصره ماده 8 نظامنامه در ج 283-13/6/1313)