مصطفی عدل

مصطفی

(1261-1329ش)

حقوقدان، سیاستمدار، وزیر دادگستری، فرهنگ، مشاور، نماینده دائمی ایران در جامعه ملل و رئیس صدمین دوره اجلاسیه جامعه ملل، معاون وزیر امور خارجه، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سناتور

عدل

(منصورالسلطنه)

438

19/12/1320

به عنوان وزیر فرهنگ