آئین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون های خاص

در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند 4 شرح وظایف کمیسیون معین مصوب جلسه 888 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1392/8/27 وظایف و اختیارات زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به کمیسیون های خاص و شورای مدرسه واگذار می شود.

ماده1 -اهداف:

 1. كاهــش تمركــز و زمينه ســازي بــراي تحقــق اهــداف تحــول بنياديــن در ســازمان هــاي اداري و اجرايــي آمــوزش و پــرورش 2- تسهيل فرآيند امور و توسعه اختيارات كميسيون هاي خاص 3- تقويت نقش و جايگاه شوراي مدرسه و تحقق رويكرد«مدرسه محوري» 4- تســريع در رونــد بررســي مشــكلات پرونده هــاي تحصيلــي دانش آمــوزان و تصميم گيــري بهينــه و به موقــع در مــورد آنهــا

ماده2 -اصول حاكم:

 1. فراهم آوردن زمينه تحقق اهداف تعليم و تربيت اسلامي
 2. رعايت عدالت آموزشي و تربيتي
 3. هويت بخشي به مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله
 4. مستند بودن موضوع ها و مستند سازي تصميم ها

ماده 3-كميسيون خاص استان:

كميســيون خــاص ادارات كل آمــوزش و پــرورش اســتانها بــا تركيــب اعضــا، وظايــف و اختيــارات زيــر تشــكيل ميشــود:

الف- تركيب اعضا:

1- مديركل آموزش و پرورش (رئيس كميسيون) 2- معاون آموزش متوسطه (نايب رئيس) 3- معاون آموزش ابتدايي 4- رئيس اداره سنجش (دبير كميسيون) 5- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنايي 6- رئيس اداره مدارس غيردولتي و مشاركتهاي مردمي 7- رئيس اداره حقوقي، امالك و حمايت قضايي كاركنان 8- نماينـده مديـران مناطـق و نواحـي آمـوزش و پرورش(بـه انتخاب مديركل) 9و10و11 - نمايندگان مديران مدارس ابتدايي، متوسطه و استثنايي

تبصــره1 - بــا تشــكيل ايــن كميســيون، «كميســيونخاص مديريــت آمــوزش و پــرورش اســتثنايي اســتان»، موضــوع مصوبــه 456 كميسـيون معيـن، بـه تاريـخ 12/4/87 منحـل و برخـي از وظايـف و اختيــارات آن بــه ايــن كميســيون واگــذار مي شــود. تبصــره2 - نماينــدگان مديــران مــدارس از بيــن مديــران مجــرب از سـوی مدیـرکل آمـوزش و پـرورش، بـرای مـدت 2 سـال انتخاب مي شـوند كـه تمديـد عضويـت آنـان بلامانـع اسـت.

تبصــره3 -رئيــس كميســيون خــاص اســتان مي توانــد، از رؤســاي ادارات آموزشـي دوره هـاي مختلـف تحصيلـي حسـب موضـوع، بــا داشــتن حــق رأي و صاحب نظــران و كارشناســان، بــدون داشــتن حــق رأي، بــراي شــركت در جلســات، دعــوت كنــد.

 تبصـره4 -ابـلاغ رئيـس كميسـيون خـاص اسـتان را دبيـركل شـوراي عالــي آمــوزش و پــرورش و ابــلاغ ســاير اعضــا را مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان صــادر مي كنــد.

تبصــره 5 - جلســات كميســيون خــاص اســتان در صــورت داشــتن دســتور كار، حداقــل هرمــاه يكبــار تشــكيل می شــود.

 تبصره 6 - جلسات كميسيون حداقل با حضور 7 نفر از اعضا رسميت می‌یابد و مصوبات آن، با رأي موافق 5 نفر معتبر خواهد بود.

ب- وظايف و اختيارات:

 1. تصميم گيــري در مــورد دانش آموزانــي كــه برخــاف مقــررات، بــا صغرســن يــا كبرســن ثبت نــام شــده اند
 2. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل بــراي دانش آمــوزان دوره دوم متوسـطه بزرگسـلان كـه برخـاف مقـررات، بيـش از دو نيمســال تحصيلــي، بــدون تعييــن رشــته، ادامه تحصيــل دادها نــد.
 3. صـدور مجـوز شـركت در نوبـت امتحاني ديمـاه بـراي دانش آموزان شـاخه فنـي و حرفـه اي و دوره پيش دانشـگاهي كـه نصـاب قبولي را كسـب نكرده انـد و انتقـال نمـرات مأخـوذه دروس نهايـي از نوبـت امتحانـي دي مـاه بـه سـتون شـهريور مـاه(حداكثـر در سـه عنـوان درسـي بـراي افـرادي كـه در دانشـگاه پذيرفتـه شـده اند)
 4. صــدور مجــوز شــركت در اوليــن نوبــت امتحانــي (شــهريور يــا ديمــاه)در تمامــي دروس دوره پيش دانشــگاهي (24 واحــد) بـراي دانش آمـوزان قبولـي پايـه سـوم كـه در جشـنواره خوارزمـي و المپيادهـاي جهانـي و كشـوري رتبه هـاي اول تـا سـوم را كسـب كرده اند.(نمــرات قبول شــدگان نوبــت امتحانــي ديمــاه بــراي دانش آموزانــي كــه از مهرمــاه در دانشــگاه مشــغول بــه تحصيــل شــده اند، بــه عنــوان قبولــي نوبــت قبــل، محســوب شــود).
 5. صـدور مجـوز شـركت مجـدد در امتحـان تغييـر رشـته در اوليـن فرصــت(دروس غيرنهايــي) يــا اوليــن نوبــت (دروس نهايــي) بــراي فارغ التحصيــلان دوره متوســطه شــاخه هاي نظــري و فنــي وحرفــه اي متقاضــي تحصيــل در دوره پيش دانشــگاهي غيرمتناظـر بـا رشـته تحصيلـي ديپلـم خـود، كـه در امتحـان تغييـر رشـته شـركت نكـرده يـا شـركت كرده انـد، ولـي در يـك يـا دو عنــوان درســي موفــق بــه كســب نصــاب لازم نشــده اند.
 6. صــدور مجــوز برگــزاري امتحــان نهايــي در خــارج از مدرســه، بـراي دانش آموزانـي كـه بـه دليـل مشـكلات درمانـي و پزشـكي قـادر بـه حضـور در حـوزه امتحانـات نهايـي نيسـتند، بـا حضـور همزمــان دو نفــر ناظــر از اســتان و منطقــه در محلــي كــه مــورد تأييـد مركـز سـنجش آمـوزش و پـرورش اسـت.
 7. صــدور مجــوز برگــزاري امتحــان مجــدد در اوليــن فرصــت در دروس غيرنهايــي و حداكثــر در ســه عنــوان درســي تــا پايــان مهرمــاه وجايگزينــي نمــره آن در ســتون شــهريورماه در پايــه سـوم شـاخه فنـي وحرفـه اي، كاردانـش و دوره پيش دانشـگاهي، بـراي دانش آموزانـي كـه در دانشـگاه پذيرفتـه شـده اند و نصـاب قبولــي در درس يــا دروســي را كســب نكرده انــد.
 8. صـدور مجـوز پذيـرش كارنامه هـاي تحصيلـي تطبيقـي دانش آموزان دوره ششس ــاله نظــام قديــم بــا دروس ســالي- واحــدي، بــراي دانش آموزانـي كـه كارنامـه قبولـي پايـه پنجـم يـا كارنامـه مـردودي سـال ششـم آنهـا موجـود اسـت، امـا كارنامـه پايه هـاي قبلـي دوره متوسـطه آنهـا مفقـود شـده اسـت.
 9. صــدور مجــوز پذيــرش كارنامه هــاي تحصيلــي دانش آمــوزان دوره چهارســاله نظــام قديــم بــا دروس ســالي- واحــدي بــراي ادامه تحصيـل در شـيوه سـالي واحـدي بـراي دانش آموزانـي كـه كارنامـه قبولـي پايـه سـوم يـا كارنامـه مـردودي سـال چهـارم آنهـا موجـود اسـت، امـا كارنامـه پايه هـاي قبلـي دوره متوسـطه آنهـا مفقـود شـده اسـت.
 10. صــدور مجــوز حــذف ســوابق تحصيلــي ســال دوم متوســطه روزانــه در شــاخه يــا رشــته قبلــي بــراي افــراد متقاضــي تكــرار پايــه و ادامــه تحصيــل در شــاخه يــا رشــته جديــد، بــه شــرط داشــتن شــرايط ادامه تحصيــل در شــاخه يــا رشــته.
 11. صــدور مجــوز حــذف نمــره زيرحــد نصــاب درس يــا دروس در يــك نوبــت امتحانــي از كارنامــه تحصيلــي دانش آمــوزان و احتسـاب نمـرات امتحانـي نوبـت قبـل و اعـام فارغ التحصيلـي، حسـب مقـررات در آن نوبـت.
 12. صــدور مجــوز جهــش تحصيلــي بــراي دانش آمــوزان دوره ابتدايــي كــه يكبــار از جهــش تحصيلــي اســتفاده كرده انــد و بــا رعايــت شــرايط منــدرج در آيين نامــه ارزشــيابي پيشــرفت تحصيلــي و تربيتــي دوره ابتدايــي.
 13. صدور مجوز شركت در آزمون جهش تحصيلي(پايه يازدهم) براي دانش آموزان ساعي و ممتاز قبولي پايه دهم، به غير از شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش كه داراي معدل حداقل50/18 بوده و متقاضي جهش به پايه دوازدهم مي باشند؛ به شرطي كه در تمامي دروس آزمون جهشي حداقل نمره 17 را كسب كرده باشند.
 14. صـدور مجـوز تغييـر رشـته و ادامه تحصيـل بـراي دانش آمـوزان انتقالــي دوره متوســطه حرفه اي(دانش آمــوزان بــا نيازهــاي ويـژه) در صورتـي كـه منطقـه مـورد نظـر فاقـد رشـته تحصيلـي دانش آمــوز انتقالــي باشــد.
 15. ايجـاد تسـهيلات بـراي برگـزاري امتحـان عملـي درس تربيـت بدنــي، بــا توجــه بــه شــرايط خــاص دانش آمــوزان اســتثنايي بــا تأييـد كميسـيون خـاص.
 16.  تصميم گيـري در مـورد دانش آمـوزان دوره متوسـطه پيش حرفـه اي كـه بـه دليـل محدوديت هـاي جسـماني قـادر بـه انجـام بخشـي از فعاليت هـاي عملـي درس کار و فنـاوری نيسـتند.
 17. صــدور مجــوز تغييــر نظــام آموزشــي از اســتثنايي بــه عــادي، بــراي دانش آمــوزان دوره ابتدايــي كــه بــا معلوليــت كم تــوان ذهنــي ثبــت نــام شــده اند، امــا پــس از آمــوزش در مــدارس اســتثنايي، بــر اســاس نتايــج ارزيابــي هــوش، كــه در پايــگاه سـنجش آمـوزش و پـرورش اسـتثنايي اسـتان انجـام مي شـود، بـه ديرآمــوز و عــادي تغييــر پیــدا مي كننــد
 18. صــدور مجــوز ثبــت نــام در نزديك تريــن مدرســه اســتثنايي و ادامه تحصيــل در مدرســه عــادي، بــا اســتفاده از خدمــات ويــژه آموزشــي بــراي دانش آمــوزان دوره ابتدايــي داراي معلوليــت كم تــوان ذهنــي، در مناطــق روســتايي و صعب العبــور فاقــد مدرســه اســتثنايي.

ماده4 -كميسيون خاص مناطق و نواحي:

وظايــف و اختيــارات كميســيون خــاص مناطــق و نواحــي منــدرج در بنــد ب مــاده یــک آيين نامــه تشــكيل كميســيون خــاص در ادارات آمــوزش و پــرورش مناطــق و نواحــي، موضــوع مصوبــه جلســه644 شــوراي عالــي آمــوزش و پــرورش، تاريــخ 16/10/78 و بنــد 2 شــيوه نامه رســيدگي بــه مشــكلات پرونده هــای تحصيلــي دانش آمـوزان، موضـوع مصوبـه جلسـه238 كميسـيون معيـن تاريـخ 8/6/79 بــه شــرح زيــر اصــاح مي شــود: (ســاير مفــاد مصوبههــاي مذكــور بــه قــوت خــود باقــي بــوده و الزماالجراســت.)

 1. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل در مدرســه، بــدون حضــور در كلاس بــراي دانش آموزانــي كــه بــه علــت بيمــاري خــاص قــادر بــه حضــور در كالس نيســتند.
 2. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل در مدرســه روزانــه بــا حضـور يـا بـدون حضـور در كلاس بـراي دانش آموزاني كـه بـه دلايـل مختلـف، از جملـه كبرسـن، مـردودي و نظايـر آن، شـرايط تحصيـل در مدرســه روزانــه را از دســت داده انــد، بــا رعايــت اصــول تعليــم و تربيــت. بــراي دانش آمــوزان دوره متوســطه بــا رعايــت قوانيــن و مقـررات نظـام وظيفـه عمومـي و در صورتي كه دبيرسـتان بزرگسـلان در منطقــه ذيربــط وجــود نداشــته باشــد. حضــور دانش آمــوزان شــاخه هاي فنــي و حرفــه اي و كاردانــش در كلاس هــاي دروس كارگاهـي و عمليـات ميدانـي و اسـتانداردهاي مهـارت الزامـي اسـت.
 3. صـدور مجـوز ثبـت نـام و ادامه تحصيـل در مـدارس بزرگسـلان )دوره هــاي اول و دوم متوســطه و پيــش دانشــگاهي) بــراي دانش آموزانـي كـه بـه دلايـل موجـه قـادر بـه تحصيـل در مدرسـه روزانــه نيســتند و حداقــل شــرايط ســني را بــراي ثبــت نــام در مدرســه بزرگســلان ندارنــد.
 4. صــدور مجــوز ثبــت نــام و شــركت در امتحــان شــهريورماه دوره پيش دانشـگاهي بـراي دانش آمـوزان و داوطلبـان آزاد كـه در سـنوات قبــل در دوره مزبــور تحصيــل كــرده و فارغ التحصيــل نشــده اند.
 5. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل در مــدارس روزانــه بـراي دانش آموزانـي كـه حداكثـر داراي دو سـال وقفـه تحصيلـي بــوده و حائــز شــرايط تحصيــل در مــدارس روزانــه نيســتند.(با رعايــت قوانيــن و مقــررات نظام وظيفــه و ســاير قوانيــن مربــوط) .
 6. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل، بــدون حضــور در كلاس، صرفـا بـراي دانش آمـوزان روزانـه كـه از طريـق مراجـع ذيصــاح مــورد تأييــد وزارت آمــوزش و پــرورش، در دوره تخصصــي حفــظ قــرآن كريــم پذيرفتــه شــده اند.
 7. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل درمــدارس ايثارگــران )فاقــد شــرايط منــدرج در مصوبــات جلســات 623،514 و632 شــوراي عالــي آمــوزش و پــرورش).
 8. صـدور مجـوز ثبـت نـام و ادامه تحصيـل در مـدارس نمونه دولتـي بـراي دانش آموزانـي كـه قبلا در مـدارس تيزهوشـان مشـغول بـه تحصيـل بوده انـد، ولـي درحـال حاضـر بـه دليـل نبـودن مدرسـه تيزهوشــان يــا كســب نكــردن حداقــل امتيــاز لازم، شــرايط تحصيـل در مـدارس تيزهوشـان را از دسـت داده انـد.
 9. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل تــا پايــان ســال تحصيلــي بــراي دانش آمــوزان فاقــد شناســنامه دوره هــاي ابتدايــي و متوســطه اول و همچنيــن تمديــد رأي ثبــت نــام و ادامه تحصيــل آنــان در ســال هاي آتــي، در صــورت عــدم ارائــه شناسـنامه (تسـليم هرنـوع گواهـي يـا مـدرك تحصيلـي منـوط بـه ارائــه اصــل شناســنامه اســت).
 10. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل بــراي دانش آمــوزان بزرگسـال و آمـوزش از راه دور شـاخه كاردانـش در رشـته مـورد نظـر خـود، بـدون شـركت در امتحـان تغييـر رشـته كـه بـه دليـل نقــص عضــو قــادر به انجــام فعاليت هــاي عملــي درس هــاي تخصصـي رشـته مربـوط نيسـتند.
 11. تصميم گيــري در مــورد دانش آمــوزان مــردود دوره ابتدايــي و دوره اول متوسـطه كـه برخلااف مقـررات، در پايـه بالاتـر ثبت نـام شـده اند.
 12. تصميم گيــري در مــورد دانش آموزانــي كــه برخــاف مقــررات، بـا تكـرار پايـه، بـدون داشـتن ضوابـط ورود بـه رشـته يـا شـاخه و بـدون شـركت در امتحـان تغييـر رشـته، ثبـت نـام شـده اند.
 13. صـدور مجـوز ثبـت نـام بـراي دانش آمـوزان بزرگسـال، آمـوزش از راه دور و داوطلبـان آزاد كـه بـه دلايـل موجـه در موعـد مقـرر موفـق بـه ثبـت نـام نشـده اند.
 14. صــدور مجــوز ادامه تحصيــل بــراي يــك نيمســال تحصيلــي در دوره بزرگســلان، بــا رعايــت قوانيــن و مقــررات نظــام وظيفـه و سـاير قوانيـن مربـوط، بـراي دانش آموزانـي كـه جمعـا 12نيمسـال ادامه تحصيـل دادها نـد، ولـي موفـق بـه اتمـام دروس خــود در دوره متوســطه نشــده اند.
 15. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل بــدون شــركت در امتحــان تغييــر رشــته، بــراي دانش آموزانــي كــه در مســابقات قرآنـي يـا مسـابقات علمـي، مهارتـي، هنـري، ورزشـي و فرهنگـي معتبـر در سـطح بين المللـي و كشـوري حائـز رتبـه اول تـا سـوم شــده اند و متقاضــي ادامه تحصيــل در دوره پيش دانشــگاهي در رشــته اي غيــر از رشــته ديپلــم خــود هســتند.
 16. تصميم گيـري در مـورد ثبـت نـام و ادامه تحصيـل دانش آموزانـي كـه پيش نيـاز دروس را رعايـت نكرده انـد.
 17. صــدور مجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل در رشــته اي بــه جــز رشــته قبلــي، بــراي دانش آموزانــي كــه بــه علــت انتقــال، رشــته تحصيلـي آنهـا در منطقـه مقصـد وجـود نـدارد و حائـز شـرايط رشــته يــا شــاخه جديــد در نمون بــرگ هدايــت تحصيلــي نيســتند.
 18. صـدور مجـوز اخـذ امتحـان در نوبـت امتحانـي بعـدي بـراي دانش آموزانـي كـه بـه دلايـل موجـه، از قبيـل شـركت در المپيادهـا و دوره هــاي آموزشــي مربــوط، مســابقات ورزشــي و نظايــر آن، موفــق بــه شــركت در امتحانــات هماهنــگ اســتاني پايــه نهــم و نهايـي دوره متوسـطه نشـده اند.قبولي آنـان بـه عنـوان قبولـي در امتحانـات نوبـت قبـل محسـوب خواهـد شـد.
 19. صــدور مجــوز اخــذ امتحــان پيــش از موعــد بــراي دروســي كــه امتحانـات آنهـا بـه صـورت نهايـي نيسـت، حداكثـر يكمـاه قبـل از شـروع امتحانـات پايانـي، بـراي دانش آموزانـي كـه بـه ضـرورت در زمـان برگـزاري امتحانـات بـه خـارج از كشـور عزيمـت خواهنـد كـر.
 20. صــدور مجــوز برگــزاري آزمــون مجــدد بــراي دانش آموزانــي كـه شـرايط ورود بـه مـدارس نمونـه دولتـي را از دسـت داده انـد يـا در آزمـون ورودي شـركت نكرده انـد و مدرسـه نمونـه دولتـي ظرفيـت پذيـرش آنـان را دارد.
 21. تصميم گيـري در مـورد دانش آموزانـي كـه در امتحـان تجديـدي براثـر اشـتباه مسـئولان شـركت نكرده انـد.
 22. صدور مجوز شركت در امتحان تعيين پايه براي دانش آموزاني كه شرايط سني الازم در آيين نامه اجرايي مدارس را ندارند.
 23. صــدور مجــوز شــركت در امتحــان دروس بيــش از ســقف مجــاز، حداكثــر 8 واحــد در نوبت هــاي امتحانــي شــهريور و ديمــاه، بــراي دانش آمــوزان ســال ســوم متوســطه روزانــه كــه فــارغ التحصيــل مي شــوند.
 24. صــدور مجــوز شــركت در امتحانــات داخلــي دوره متوســطه و پيش دانشـگاهي بـراي دانش آموزانـي كـه حداكثـر يـك هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات پايانـي، بـه صـورت ميهمـان، از يك مدرسـه بـه مدرسـه ديگـر منتقـل مي شـوند.اعلام نتيجـه دانش آمـوزان از واحـد آموزشـي مبـداء صـورت مي گيـرد.
 25. صـدور مجـوز اخـذ امتحـان داخلـي در اوليـن فرصـت و حداكثـر تـا يكمـاه پـس از پايـان امتحانـات بـراي دانش آمـوزان بزرگسـال، آمـوزش از راه دور و داوطلبـان آزاد، كـه امتحانـات آنهـا بـه علـل مختلـف از قبيـل حـوادث غيرمترقبـه و بلایای طبيعي برگزار نشـده يـا اوراق امتحانـي آنـان مفقـود يـا معـدوم شـده اسـت.
 26. صـدور مجـوز برگـزاري امتحـان داخلـي در خـارج از مدرسـه بــراي دانش آمــوزان بزرگســال، آمــوزش از راه دور و داوطلبــان آزاد كـه بـه تشـخيص پزشـك معتمـد و تأييـد كميسـيون، قـادر بـه حضـور در جلسـه امتحانـي نيسـتند.
 27. تصميم گيــري در مــورد برگــزاري امتحانــات هماهنــگ غايبيــن موجــه دوره هــاي مختلــف تحصيلــي و امتحانــات داخلــي و هماهنــگ غايبيــن موجــه داوطلبــان آزاد.
 28. صدور مجوز شركت در امتحان طرح جامع براي دانش آموزان داراي صغرسن و تصميم گيري در مورد دانش آموزاني كه با داشتن صغرسن در امتحان طرح جامع شركت كرده و قبول شدها ند.
 29. صــدور مجــوز شــركت در امتحــان اســتانداردهاي مهــارت در واحـد آموزشـي روزانـه، بـراي آن دسـته از دانش آمـوزان واحدهاي آموزشـي بزرگسـلان دوره متوسـطه شـاخه كاردانـش كـه شـرايط تحصيـل در واحـد آموزشـي روزانـه را از دسـت داده انـد و امـكان گذرانـدن آن اسـتاندارد يـا اسـتانداردهاي مهـارت در مراكـز خارج از آمـوزش و پـرورش آن منطقـه را نداشـته باشـند.
 30. صــدور مجــوز تغييــر رشــته از ســاير شــاخه ها بــه شــاخه كاردانــش يــا تغييــر رشــته مهارتــي در همــان شــاخه در دوره بزرگســلان و آمــوزش از راه دور.
 31. صـدور مجـوز شـركت در امتحـان تغييـر رشـته، پـس از مهلـت قانونــي امتحانــات شــهريورماه، بــراي دانش آمــوزان پايــه دوم متوسـطه تـا پايـان مهرمـاه.
 32. صـدور مجـوز تغييـر رشـته بـراي دانش آمـوزان روزانـه شـاخه كاردانــش، از پايــه دوم بــه پايــه ســوم رشــته جديــد بــه شــرطي كـه دروس مهارتـي پايـه دوم و سـوم هـر دو رشـته يكسـان باشـد.
 33. صــدور مجــوز گذرانــدن درس كارآموزي(فنــي و حرفه اي)يــا كارورزي(كاردانش)بــه صــورت حضــوري بــراي دانش آمــوزان شــاخه های فنــي وحرفــه اي وكاردانــش كــه تــا پايــان دوره تابســتاني موفــق بــه گذرانــدن درس مذكــور نشــده اند.
 34. ايجــاد تســهيلات بــراي برگــزاري امتحــان، بــه صــورت چند گزينــه اي، امـلاي صحيــح غلــط، دادن وقــت اضافــي، جايگزيــن كــردن نمــره بخــش كتبــي بــه جــاي شــفاهي يــا بالعكــس در امتحانــات داخلــي بــراي دانش آمــوزان بزرگســال، آمـوزش از راه دور و داوطلبـان آزاد، بـا توجـه بـه شـرايط خـاص جســماني(اختالالت حركتــي، ناســازگاری بدنــي، عــدم تعــادل جســماني)به تشــخيص پزشــك معتمــد وتأييــد كميســيون.
 35. صـدور مجـوز اسـتفاده از منشـي و وقـت اضافـي، عـلاوه بـر وقت قانونـي در امتحانـات نهايـي بـراي دانش آمـوزان اسـتثنايي بـا ارائـه مــدرك معتبــر و بــا تأييــد مديريــت آمــوزش و پــرورش اســتثنايي اسـتان يـا شـوراي معلمـان نزديكتريـن مدرسـه اسـتثنايي محـل.
 36. صــدور مجــوز اصـلاح مشــخصات هويتــي دانش آموز(غيــر از تاريــخ تولــد)، براســاس مــدارك معتبــر جديــد بــه روش ظهرنويســي در گواهينامــه پايــان تحصيــات دوره متوســطه و پيشدانشــگاهي.
 37. صــدور مجــوز انتقــال از يــك مدرســه بــه مدرســه ديگــر در همــان منطقــه يــا از يــك منطقــه بــه منطقــه ديگــر بــراي دانش آمــوزان متقاضــي انتقــال در دوره هــاي ابتدايــي، اول متوسـطه و پيش حرفـه اي حداكثـر تـا يـك هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات پايانـي بـا هماهنگـي مديـران واحدهـاي آموزشـي و موافقــت منطقــه مقصــد.
 38. صـدور مجـوز انتقـال از يـك منطقـه بـه منطقـه ديگـر، پـس از امتحانـات نهايـي خردادمـاه، بـراي دانش آمـوزان و داوطلبـان آزاد سـال آخـر متوسـطه، مشـروط بـه داشـتن عـذر موجـه.
 39. صـدور مجـوز ابطـال كارنامه هـاي تطبيـق دوره هـاي چهارسـاله و ششس ـاله متوسـطه بـا شـيوه نيمسـالي واحـدي و اجـازه تطبيـق آنهـا بـه شـيوه سـالي واحـدي، براسـاس آيين نامه هـاي مربـوط.
 40. صـدور مجـوز پذيـرش نمـره دروس انتخابـي بـه صـورت درج علامت ضربــدر در مــوارد زيــر، بــراي دانش آمــوزان روزانــه دوره متوسـطه، بـه شـرط معرفـي متخلـف يـا متخلفيـن پرونـده بـه هيئـت رسـيدگي بـه تخلفـات اداری.

الف- ارائه نكردن درس يا دروس انتخابي

 ب- ارائه دروس انتخابي مربوط به پايه اول در ساير پايه ها و بالعكس

 ج- جابه جايــي در ارائــه دروس انتخابــي در گروه هــاي پرورشــي و سـاير دروس انتخابـي.

د- ارائــه مكــرر درس يــا دروس انتخابــي مربــوط بــه پايــه اول متوســطه در پايه هــاي تحصيلــي بعــدي.

 1. تصميم گيــري در مــورد دانش آموزانــي كــه بــدون داشــتن نمـره نصـاب قبولـي در درس يـا دروس غيرنهايـي، قبـول اعـام شـده اند يـا بـا داشـتن نمـره نصـاب قبولـي در درس يـا دروس غيرنهايــي مــردود اعــام شــده اند.
 2. صـدور مجـوز انتخـاب واحـد كمتـر از سـقف مجـاز بـه دلايـل مختلــف بــا رعايــت قوانيــن و مقــررات نظام وظيفــه بــراي دانشآمــوزان مــدارس بزرگســاالن )حداكثــر يــك نيمســال(. 43 -صدور مجوز انتخاب مجدد دروس گذرانده شده. 44 –تصميم گيـري در مـورد دانش آموزانـي كـه حـد مجـاز انتخـاب واحد را در نيمسـال، سـال تحصيلـي يـا دوره تابسـتاني رعايـت نكرده اند.
 3. صــدور مجــوز انتخــاب واحــد بيــش از حــد مجــاز بــراي دانش آمــوزان دوره پيش دانشــگاهي كــه حداقــل يــك نيمســال )بـه شـيوه بزرگسـلان)تحصيـل كـرده باشـند؛ مشـروط بـر آنكه در مراكـز پيش دانشـگاهي بزرگسـلان (بـا انتخـاب حداقـل 12 واحـد بـه صـورت حضـوري) يـا بـه شـيوه داوطلـب آزاد ثبـت نـام كننـد.
 4. صــدور مجــوز انتخــاب واحــد بيــش از حــد مجــاز بــراي دانش آمـوزان مـدارس بزرگسـالان(حداكثر 24 واحـد)در آخريـن نيمســال تحصيلــي يــا (12 واحــد ) در آخريــن دوره تابســتاني.
 5. صــدور مجــوز انتخــاب واحــد بيــش از حــد مجــاز در دوره تابســتاني(حداكثر 16 واحــد درســي) بــراي دانش آمــوزان دبيرســتان هاي بزرگســالان كــه قصــد ادامــه تحصيــل در واحــد آموزشــي روزانــه دارنــد.
 6. صــدور مجــوز ارائــه دروس قبــل از احــراز شــرايط ورود بــه رشــته، بــه اســتثناي دروس عمومــي مشــترك تمامــي شــاخه ها.
 7. صــدور مجــوز جهش تحصيلــي بــراي دانش آمــوزان قبولــي پايـه اول بـه پايـه سـوم ابتدايـي، بـا رعايـت شـرايط منـدرج در آيين نامــه ارزشــيابي پيشــرفت تحصيلــي و تربيتــي دوره ابتدايــي
 8. تمديـد آراي قبلـي، بـراي دانش آموزانـی كـه بـه دلایـل موجـه، موفــق بــه شــركت يــا كســب نمــره قبولــي در امتحــان درس يــا دروس مربــوط بــه آراي صــادره، نشــده اند.

ماده 5 -شوراي مدرسه:  

وظايف و اختيارات شوراي مدرسه، علاوه بر موارد مندرج در آيين نامه اجرايي مدارس، به شرح زير است. مدير مدرسه موظف است يك نسخه از رأي صادره(مشابه نمون برگ آراي صادره كميسيون هاي خاص منطقه و شوراي عالي) را در پرونده تحصيلي دانش آموزان نگهدارد و در ستون ملاحظات دفاتر و اسناد ذيربط(آمار، امتحانات و كارنامه) به شماره رأي شوراي مدرسه استناد كند

 1. صـدور مجـوز ثبـت نـام و ادامه تحصيـل بـراي دانش آموزانـي كـه بـه دلايـل موجـه در موعـد مقـرر، موفـق بـه ثبت نـام نشـده اند.
 2. صدورمجــوز ثبــت نــام و ادامه تحصيــل بــراي دانش آمــوزان شــاخه هاي فني وحرفــه اي، كاردانــش و متوســطه حرفــه اي در رشـته مـورد نظـر خـود، بـدون شـركت درامتحـان تغييـر رشـته، كــه بــه دليــل نقــص عضــو قــادر بــه انجــام فعاليت هــاي عملــي درس هــاي تخصصــي رشــته مربــوط نيســتند.
 3. صـدور مجـوز ثبـت نـام و ادامه تحصيـل در دوره پيش دانشـگاهي روزانـه، بـراي دانش آموزانـي كـه بـه دليـل بيمـاري خـاص و ارائـه اســناد پزشــكي معتبــر قــادر بــه حضــور و ادامه تحصيــل در دوره پيش دانشــگاهي بزرگســلان نيســتند؛ مشــروط بــر آنكــه شــرط ســني تحصيــل در دوره پيش دانشــگاهي روزانــه را داشــته باشــند..
 4. ايجـاد تسـهيلات بـراي برگـزاري امتحان، بـه صـورت چند گزينها ي، امــلاي صحيح غلــط، دادن وقــت اضافــي، جايگزينكــردن نمــره بخـش كتبـي بهجـاي شـفاهي يـا بالعكـس در امتحانـات داخلـي، بـا توجـه بـه شـرايط خاص جسـماني (اختـلات حركتي، ناسـازگاری بدنـي، عـدم تعـادل جسـماني) بـه تشـخيص پزشـك معتمـد و تأييد كميسـيون، بـراي دانش آمـوزان روزانـه (عـادي و اسـتثنايي).
 5. صـدور مجـوز اخـذ امتحـان داخلـي در اوليـن فرصـت و حداكثـر تـا يكمـاه پـس از پايـان امتحانـات بـراي دانش آمـوزان روزانـه كـه امتحانـات آنهـا بـه علـل مختلـف از قبيـل حـوادث غيرمترقبه و بلايـاي طبيعـي برگـزار نشـده يـا اوراق امتحانـي آنـان مفقـود يـا معـدوم شـده اسـت.
 6. صــدور مجــوز برگــزاري امتحــان داخلــي در خــارج از مدرســه بــراي دانش آموزانــي كــه بــه تشــخيص پزشــك معتمــد و تأييــد كميســيون قــادر بــه حضــور در جلســه امتحانــي نيســتند.

ماده 6 -فرايند بررسي پرونده تحصيلي دانش آموزان:

بررســي پرونــده تحصيلــي دانش آمــوزان و صــدور رأي در كميســيون هاي خــاص و شــوراي مدرســه، منــوط بــه ارائــه مــدارك و مســتنداتي اســت كــه بــه تأييــد مراجــع ذيصــاح رســيده باشــد.

در بررسـی پرونـده دانش آمـوز و صـدور رأی، مـوارد زیـر مـورد توجـه قـرار گیـرد:

الـف- پرونـده تحصيلـي دانش آمـوز يـا درخواسـت هاي مـوردي وی، ابتـدا در شـوراي مدرسـه بررسـي می شـود، چنانچـه تصميم گيـري در حـوزه اختيارات شـوراي مدرسـه باشـد در خصـوص وضعيت تحصيلـي دانش آمـوز تصميـم لازم اتخـاذ مي شـود.

ب- در صورتـي كـه موضـوع پرونـده تحصيلـي دانش آمـوز، در حـوزه اختيـارات شـوراي مدرسـه نباشـد، پرونـده دانش آمـوز بـه همـراه مـدارك و مسـتندات و ارائـه پيشـنهاد مشـخص از سـوی شـورای مدرسـه، بـه اداره آمـوزش و پـرورش منطقه/ناحيـه ارسـال، تـا در كميسـيون خـاص منطقـه/ ناحیـه تصميم گيـري شـود.

 ج- چنانچه موضوع پرونده تحصيلي دانش آموز، در حوزه اختيارات كميسيون خاص منطقه/ ناحیه نباشد، پرونده دانش آموز به همراه مدارك و مستندات و ارائه پيشنهاد مشخص از سوی کمیسیون خاص منطقه ناحیه، به كميسيون خاص استان ارسال، تا در خصوص وضعيت تحصيلي دانش آموز تصميم گيري شود.

 د- اگـر موضـوع پرونـده تحصيلـي دانش آمـوز در حـوزه اختيـارات كميســيون خــاص اســتان نباشــد، آمــوزش و پــرورش اســتان موظــف اســت، پرونــده تحصيلــي دانش آمــوز را بــه همــراه مــدارك و مســتندات و ارائــه پيشــنهاد مشــخص از ســوی کمیســیون خــاص اســتان، بــه دفاتــر يــا مراكــز ذيربــط حــوزه ســتادي ارســال كنــد تــا دركميســيون خــاص شــوراي عالي آمــوزش وپــرورش تصميم گيــري شــود.

تبصــره1 -آمــوزش و پــرورش اســتانها و مناطق/نواحــي موظفنــد در مــواردي كــه پرونــده تحصيلــي دانش آمــوز داراي متخلــف يــا متخلفانـي باشـد، ابتـدا نسـبت بـه معرفـي متخلـف يـا متخلفـان بـه هيئت هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري اقـدام كـرده و سـپس پرونــده را در كميســيون خــاص بررســي نماينــد. در مواقعــي كــه شناســايي متخلــف پرونــده امكان پذيــر نباشــد، موضــوع قابــل طـرح در كميسـيون خـاص اسـتان و منطقه/ناحيـه نبـوده و بايـد بـه كميسـيون خــاص شـوراي عالــي آمــوزش و پــرورش ارســال شـود.

 تبصره2 -پرونده تحصيلي دانش آموز بايد در حداقل زمان ممكن بررسي شود تا مانعي در روند ادامه تحصيل وی ايجاد نشود. تبصره3 -آراي صادره در مراجع قضايي در خصوص پرونده تحصيلي دانش آموز، با اطلاع كارشناسي حقوقي، لازم الاجراست. تبصــره4 –صورت جلســه مربــوط بــه بررســي پرونده هــاي تحصيلــي دانش آمـوزان در كميسـيون خـاص اسـتان تهيـه و بـه امضاي سـاير اعضــا مي رســد. ســپس نتيجــه در بــرگ رأي(مشــابه نمون بــرگ آراي صـادره در كميسـيون هاي خـاص منطقـه و شـوراي عالـي) در سـه نسـخه تنظيـم و ابـلاغ مي شـود. يـك نسـخه از رأي صـادره در پرونــده دانش آمــوز (بــه طــور دائــم نگهــداری می شــود) نسـخه دوم در آمـوزش و پـرورش منطقه/ناحيـه و نسـخه سـوم در آمـوزش و پـرورش اسـتان بايگانـي مي شـود.

 تبصره5 -رونوشت آراي صادره درکمیسیون خاص آموزش و پرورش استان و منطقه/ ناحيه، حداقل برای مدت شش سال نگهداري مي شود.

 تبصــره 6 -دبيرخانــه شــوراي عالي آمــوزش و پــرورش مجــاز اســت پرونده هـاي تحصيلـي دانش آموزانـي را كـه بـه وظايـف ذاتـي دفاتـر و مراكـز حـوزه سـتادي و اسـتانها مربـوط م یشـود، عـودت دهـد.

ماده7 -رسيدگي به اعتراض ها:

چنانچــه دانش آمــوزي بــه رأي صــادره از ســوي كميســيون ذيربــط، اعتــراض داشــته باشــد، موضــوع در كميســيون خــاص مرجــع بالاتــر قابــل رســيدگي خواهــد بــود.

 ماده 8 -توانمندسازي اعضاي كميسيون هاي خاص:

آموزش و پرورش استان ها موظفند نسبت به توانمندسازي اعضاي كميسيون هاي خاص و آشنايي بيشتر ايشان با قوانين و مقررات با استفاده از روش هاي مختلف، از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام كنند.

 ماده 9 -ارائه گزارش:

آمـوزش و پـرورش اسـتانها، گزارشـي از تعـداد و تنـوع موضوع هـاي بررسـي شـده وآراي صادره در كميسـيون هاي خاص(استان، مناطق/نواحي و شـوراي مدرسـه) را بـه صـورت مكتـوب، حداقـل هـر سـال يكبـار، بـه كميسـيون خـاص شـوراي عالي آمـوزش و پـرورش ارسـال كنند.

ماده 10 –نظارت :

نظـارت بـر حسـن اجـراي ايـن مصوبـه، برعهـده سـازمان اداري شـوراي عالـي آمـوزش و پـرورش اسـت. نظـارت بـر حسـن انجـام كار كميسـيون هاي خـاص مناطـق و نواحـی برعهـده اداره كل آمـوزش و پـرورش اسـتان ها و نظـارت بـر حسـن انجـام كار شـوراي مدرسـه برعهـده آمـوزش وپـرورش مناطق/نواحـي خواهـد بـود.

مــاده 11 - بــا تصويــب ايــن آيين نامــه، ســاير مصوبــات مغايــر لغــو و بلاثــر مي گــردد.

موضـوع: آيين نامـه سـاماندهي وظايـف و اختيـارات كميسـيون هاي خــاص، در ســومين(3 )جلســه كميســيون معين شــوراي عالي آمــوزش و پــرورش، تاريــخ 7/11/94 بــه تصويــب رســيد.