دویست و هشتاد و نهمین جلسه کمیسـیون برنامه درسی و تربیتی

دویست و هشتاد و نهمین (289 ) جلسه کمیسـیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 20/04/1401 از ساعت 8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

 دستورجلسه:  

- بررسی استانداردها،جدول برنامه درسی و شایستگی هاي مهارتی رشته موسیقی،خاص دانش آموزان با نیازهاي ویژه در دوره دوم متوسطه حرفه اي

- ادامه بررسـی پیشـنهاد ایجاد دو رشـته «صـنایع دستی-سـفال» و «صنایع دستی-هنرهاي چوبی» درشاخه فنی و حرفه ای

سند تحول بنیادین