چهل و هفتمین جلسه کمیسـیون معین شوراي عـالی آموزش و پرورش

چهل و هفتمین(47)جلسه کمیسـیون معین شوراي عـالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ20/4/1401 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستورجلسه:   

1- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست شرکت کنندگان ارزشیابی پایه 6 درخردادماه براي شرکت در ارزشیابی جامع شهریور ماه (دوره اول متوسطه)

 2- بررسـی و اتخاذ تصـمیم در خصوص بازنگري در تبصره2 ماده56آیین نامه اجرایی مـدارس، مبنی «بر حـذف کارنامه قبولی پایه شـشم براي افراد متقاضی تعیین پایه در دوره اولم توسطه با سن بالاي 20و22 سال»