جلسـه کمیتـه برنـامه درسـی شـاخه کـاردانش

جلسـه کمیتـه برنـامه درسـی شـاخه کـاردانش با حضور معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز یکشنبه 09/05/1401 از ساعت 14 الی 16 در محـل سـالن جلسـات دبیرخـانه این شورا برگزار می شود.

دستورکار :

- بررسی استانداردها و جدول عناوین دروس رشته بهداشت دام روستایی و عشایري

-  بررسی نحوه انتقال درس آمادگی دفاعی از پایه دوازدهم به پایه دهم رشته هاي شاخه کاردانش