كار خبرنگار، تداوم و بيان چرايي حقايق مكتب عاشوراي حسيني است

تقارن روز خبرنگار با روز شهادت بهترين مخلوق خدا، حضرت امام حسين(ع)، نشانگر اين حقيقت است كه حق جويي، حق گويي و روشنگري بهايي دارد كه بايد با جان و خون پرداخت شود.

نقل يك واقعه و رويداد بزرگ ديني و تاريخي بر اساس آنچه كه اتفاق افتاده است، مي تواند باعث بيداري مردم و اعلان مظلوميت و حق طلبي عده اي باشد كه هدفي جز اجراي فرامين الهي و زنده كردن سنت هاي پيامبرشان بر روي زمين ندارند.

تاريخ كم ندارد كساني كه رويدادها و وقايع مهم را گاهي با چاشني تحريف و حق به جانبي و گاهي هم به ندرت با چاشني واقعيت و عينيت، روايت كرده اند. ولي آنجا كه انسان با خدا معامله مي كند و جان خود را تقديم يگانه هستي بخش مي كند، هيچ كس و چيزي نمي تواند آن را تحريف كند چون اراده خداوند بر آن است كه همه از اين رويداد بزرگ آگاه شوند كه چطور 72 نفر براي زنده نگهداشتن سنت هاي پيامبر و اهل بيتش و كتاب آسماني قرآن كريم، با هزاران نفرجنگيدند و در تاريخ بشريت جاودانه و ماندگار شدند.

اين واقعه عظيم نقش و اهميت خبرنگار را مي رساند كه چطور با ظرافت، تيز بيني و با استفاده از سلاح خود يعني «قلم و كلمه» يك رويداد بزرگ را آن طور كه شايسته آن است، روايت و تحليل مي كند تا در لابه لاي رويدادهاي بزرگ تاريخي گم نشود.

يكي از كارهاي آرماني خبرنگار، تداوم و بيان چرايي حقايق مكتب عاشوراي حسيني است كه چطور يك انسان تمام هستي خود را براي حيات و اعتلاي دين الهي فدا مي كند تا انسان ها را از گمراهي و بدبختي نجات دهد.

خبرنگار، امانتدار و امين رازها و اسرار در سينه مانده مردم جهان است كه سعي مي كند حقايق را آن طور كه اتفاق افتاده است، بيان كند و راه صواب را از راه ناصواب براي آنان ترسيم كند چون آنان راه استواري و پايداري جامعه را در بيان حقايق مي دانند.

اين روز عزيز كه به نام شهداي بزرگ خبرنگار مزين شده و با عاشوراي بزرگ سردار جهان اسلام و بشريت تقارن پيدا كرده است به اين عزيزان تبريك و تسليت عرض مي كنيم و اميدواريم همچون پيشواي بزرگ جهان اسلام، حضرت امام حسين عليه السلام در حق جويي، حق گويي و گسترش عدالت در جامعه موفق و مويد باشند.

                                                                                                    روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش