نهصدوشصتمین جلسه کمیسـیون خاص

نهصدوشصتمین(960) جلسه کمیسـیون خاص شـوراي عــالی آموزش و پرورش با حضور معاون دبیرکل و سایر اعضای آن روز چهارشنبه تاریخ 1401/6/30از سـاعت 8 الی 11 صبح در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

 - ارائه اخبار حوزه آموزش و پرورش 
- بررسی ورفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی و تحصیلی 
 -تصمیم گیري در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.

سند تحول بنیادین