دویست ونودودومین جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی

دویست ونودودومین (292 )جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/08/23 از ساعت8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل می شود.

دستورجلسه

 - بررسی برنامه درسی انطباق یافته کودکان و دانش آموزان استثنایی (براساس برنامه درسی ملی)

سند تحول بنیادین