سیصدمین جلسه کمیسیون منابع انسانی

سیصد مین (300 )جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/10/26 از ساعت 8 الی 10در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل می شود.

دستورجلسه:

- بررسی و اعلام نظردرخصوص گزارش«آیین نامه نیروي انسانی کودکستانها»

- سازمان ملی تعلیم وتربیت کودك

- بررسی نهایی اصلاحات پیش نویس«آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» و نمونه فرم گواهینامه صلاحیت

سند تحول بنیادین