مركز اسناد شوراي عالي آموزش و پرورش

مرکز اسناد و کتابخانه دبیرخانه شورای عالی در سال 1387 راه‌اندازی شد.

در اين واحد مجموعه مصوبات و صورت مذاكرات شوراي عالي معارف، شوراي عالي فرهنگ و شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور ارائه خدمات به فرهنگیان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران نگهداري مي‌شود. قریب 700 پژوهش و مجموعههای اسنادی نظیر اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و پرورشی و بیش از 70 پروژه پژوهشی مربوط به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در این مرکز نگهداری می شود. بخش دیگری از این اسناد مربوط به کمیسیون‌های شوراي ‌عالي آموزش و پرورش یعنی کمیسیون معین، کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی، کمیسیون خاص، کمیسیون‌ برنامه‌های درسی، کمیسیون منابع انسانی و کمیته نظارت و ارشیابی، صورت مذاکرات جلسات شوراي تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر طرح‌های تحقیقاتی و اجرا شده است که در این مرکز نگهداری می‌شود و می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

سند تحول بنیادین