بررسی چالش های فراروی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت نقش جدی در تصویر آینده کشور برعهده دارد. از این منظر توجه به این دانشگاه و سرمایه گذاری در این حوزه حائز اهمیت ویژه ای است. اما متأسفانه با وجود اهمیت ملموس این دانشگاه کوتاهی های محسوسی درخصوص این دانشگاه صورت پذیرفته است.

ازاین رو در گزارش پیش رو به بررسی و وضعیت شناسی این دانشگاه پرداخته خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان با چالش های جدی از قبیل کمبود شدید فضا، امکانات آموزشی و تربیتی، تعداد کم عضو هیئت علمی، عدم کاربردی و به روز بودن محتوای برنامه درسی، کمبود سرانه دولتی و... روبه رو است به نحوی که این چالش ها ضمن کاهش کیفیت عملکرد این دانشگاه در تربیت معلم تراز، محدودیت های جدی را در مسیر جذب و پذیرش دانشجو ایجاد نموده است.

بر این اساس و با ابتنا بر کلام رهبر معظم انقلاب که در21 اردیبهشت ماه 1401 تأکید نمودند «باید در این دانشگاه ها ی مربوط به تربیتمعلم و تربیت دبیر جوری باشد که واقعاً معلّمِ مطلوب از این جاها بیرون بیاید»، در این گزارش پیشنهاد شده ضمن توجه به توسعه کمی دانشگاه فرهنگیان، با اصلاح قوانین مرتبط، جلب مشارکت ارکان سهیم، اصلاح برنامه درسی و... کیفیت فرآیند تربیت معلم نیز ارتقا یابد.

جهت دریافت فایل پژوهش «بررسی چالش های فراروی دانشگاه فرهنگیان» اینجا کلیک کنید

سند تحول بنیادین