معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

یکی از پرکاربردترین مصوبات شورای عالی، آئین نامه اجرایی مدارس است

موسی الرضا کفاش گفت: آئین نامه اجرایی مدارس، منشور مدیریت مدرسه و آئینه تمام نمای فعالیت ها و دستاوردهای مدرسه برای اجرای سند تحول بنیادین است.

موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در کارگاه آموزشی «آئین نامه اجرایی مدارس» گفت: یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مصوبات شورای عالی، آئین نامه اجرایی مدارس است.

وی افزود: بررسی های انجام شده در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرروش در سال 67 ، نشان داد که فقدان یک آیین نامه جامع برای اداره مطلوب مدارس و وجود ضوابط و مقررات متعدد، پراکنده و بعضا غیرهمسو با مدرسه، مدیران مدارس را در ءاجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه کرده است. این بررسی ها در راستای سیاست مدرسه محوری، منجر به تصویب آیین نامه اجرایی مدارس در جلسه 756 شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1379 شد.

کفاش اظهار داشت: با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و گذشت 20 سال از اجرای آیین نامه مذکور، ضرورت بازنگری و تدوین آیین نامه ای جامع و کامل برای اداره بهینه و با کیفیت مدارس منطبق با اسناد بالادستی برای پاسخگویی به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان و جامعه، افزایش اختیارات تصمیم گیری مدرسه و زمینه سازی برای توسعه مشارکت بیشتر عوامل سهیم و موثر در مدرسه به ویژه خانواده ها )ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی) احساس شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: دبیرخانه شورا با مشارکت کارشناسان ستادی، استانی و نمایندگانی از مدیران مدارس دوره های تحصیلی، نسبت به تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس اقدام کرد که پس از اعتبار بخشی در چند مرحله و اخذ نظرات کارشناسی، در شورای عالی آموزش و پرروش مطرح و با تصویب کلیات آن، موضوع برای بررسی و تصویب به کمیسیون معین شورای عالی ارجاع شد.

وی بیان داشت: این آیین نامه که به استناد بند سیاست 8 های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش و با هدف ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری، به تصویب رسید.

کفاش تاکید کرد: این آئین نامه به عنوان راهنمای عمل مدیران، بستر لازم را برای مشارکت مدیران، معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و جامعه محلی در اداره بهینه مدرسه و ایفای وظایف وماموریت های محوله برای تحقق اهداف دوره های تحصیلی، فراهم می آورد.

کفاش با بر شمردن سیاست ها و رویکردهای حاکم بر این آئین نامه اظهار کرد: تایید و تثبیت، تعدیل و اصلاح  و ارائه پشنهاد جدید مفاد آیین‌نامه، جامع، گویا و قابل اجرا بودن، جلب مشارکت کارشناسان ستادی، استانی، منطقه‌ای ، مدیران  مدارس و... و استفاده از یافته های پژوهشی و نتایج گزارش‌های نظارتی از این جمله است.

وی افزود: آئین نامه اجرایی مدارس، منشور مدیریت مدرسه و آئینه تمام نمای فعالیت ها و دستاوردهای مدرسه برای اجرای سند تحول بنیادین است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش آمادگی خود را برای حضور موثر در کارگاه های آموزشی برای توانمند سازی مدیران مدارس اعلام می کند.

سند تحول بنیادین