عضو شورای عالی آموزش و پرورش:

با توجه به سابقه تاريخي شوراي عالي آموزش و پرورش، يك شوراي مردم نهاد، تخصصي و حرفه اي است

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با توجه به سابقه تاريخي اين شورا، يك شوراي مردم نهاد، تخصصي و حرفه اي است كه سعي نموده از سياست دور بماند تا راحت تر بتواند براي نظام آموزشي كشور قانونگذاري و سياستگذاري كند.

جواد نوبختی عضو شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت و نقش شورای عالی آموزش و پرورش در تقویت، رشد و بالندگی تعلیم و تربیت گفت: شور و مشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره امور به ویژه در عرصه تحولات آموزش و پرورش است.

وی افزود: در روابط انسانی و در سازمان ها نیزتشکیل شوراها عمدتا وسیله ای مناسب برای افزایش کارائی کارکنان و تغییر وضع موجود براي حركت به سویی وضع مطلوب است. شوراها هنگامی که به صورت یک فراگرد پنداشته شود برارتباط گسترده میان افراد وتعامل افراد تاثیرگذاشته وپ یوند را به شکل شبکه ای چند سویه تبدیل می کند.

نوبختی اظهار داشت: یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که رسالت و مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و انتقال ارزش هاي فرهنگی را به نسل جديد برعهده دارد. در چنین نهاد گسترده و پیچیده ای، استفاده از اندیشه ها و تجارب صاحب نظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم های بایسته و شایسته کاملا ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: اهمیت و جایگاه شورای عالی آموزش وپرورش در تعلیم وتربیت کشور بستگی تام و تمام در توفیق و تحقق صحیح اهداف و وظایف آن دارد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: در نظام تعلیم و تربیت کیفی و نظامند که روش های آموزش و پرورش، مقررات، نظامنامه ها و برنامه ها، به تناسب درجه کارایی و سودمندیشان در پرورش استعدادها و تلطیف علایق و در نتیجه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از طریق پرورش انسان های خلاق، بالنده، رشد یافته، متعادل و کمال یافته، منظور نظر است، ضرورت وجود مرجعی که به بررسی مسایل بنیادی تعلیم و تربیت بپردازد، کاملا محسوس است.

وی اظهار داشت: چنین مرجعی باید بتواند از دوباره کاری ها، ناهماهنگی ها و بحران های آموزشی و برداشت های بیهوده بکاهد و پویایی نظام آموزشی و نیز اصالت آن را همواره در نظر داشته باشد و زمینه را برای انتقال عناصر فرهنگی جامعه به نسل نو، با توجه به معیارهای فلسفی، علمی-  اجتماعی و اداری فراهم سازد.

نوبختی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش را در ایران، با رسالتی بس مهم در ارایه اهداف و خط مشی کلی تعلیم وتربیت، می توان چنین مرجعی دانست. گرچه در هر یک از دوره های تحصیلی، برنامه هایی متناظر با هدف های مربوط و متکی بر اصولی ویژه، تدارک دیده می شود.

وی بیان کرد: توالی برنامه ها و تناسب بین رشته های تحصیلی و نیازها و تصویب آیین نامه هایی که ناظر بر هدف های کلی و اساسی باشد، نباید از نظر دور بماند و سهم شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد سهمی بزرگ است كه در استقرار نظامی پویا و پرثمر در آموزش و پرورش کشور کاملا موثر است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش، به منزله پارلمان و شعبه اي از مجلس شورای اسلامی در نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می رود زیرا با مطالعه مستمر فرآیند آموزش و پرورش ایران و جهان و استفاده از نتایج مطالعات و تجارب ملی و بین المللی به ارایه نظرات در مورد سیاست ها و خط مشی آموزش و پرورش کشور، بررسی و تصویب برنامه های درسی، تهیه و تدوین ضوابط و مقررات آموزشی، در راستای، قانون اساسی و قوانین عمومی کشور می پردازد.

وی با تاكيد بر اينكه بايد از موازي كاري ساير مراجع در حوزه آموزش و پرورش جلوگيري كرد اظهار داشت: با توجه به سابقه تاريخي اين شورا، يك شوراي مردم نهاد، تخصصي و حرفه اي است كه سعي نموده از سياست دور بماند تا راحت تر بتواند براي نظام آموزشي كشور قانونگذاري و سياستگذاري كند، بنابراين بايد تمام قوانين و مقررات آموزشي و تربيتي در اين شورا بررسي و تصويب و براي تاييد نهايي به مجلس ارسال شود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دنیای پر متلاطم امروز با تغییرات و تحولات سریع و مداوم همراه است لذا برای همگام شدن با تحولات روز دنیا، شورای عالی آموزش و پرورش باید به علم و فناوری روز دنیا مجهز شود تا بتواند متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه برای نظام تعلیم و تربیت سیاستگذاری كند.

نوبختی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و لزوم توجه جدی به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در اين برنامه اظهار كرد: شورای عالی آموزش و پرورش در کنار امور جاری باید مسائلي از جمله: طراحی مدل مدیریت مدرسه محور و تصویب آن، خط مشی و سیاستگذاری در حوزه امور تربیتی و تعیین ماموریت های جدید آن با توجه به تحولات محیطی و نیازهای روز جامعه، طراحی و تصویب روش های تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نياز آموزش و پرورش و... در اولويت كاري خود قرار دهد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: ایجاد انگیزه و شور و نشاط در فرهنگيان با طراحی سازوکاری براي ارتقا منزلت و معشیت آنان، نظارت بر اجرای صحیح رتبه بندی، توجه ویژه به اقتصاد آموزش و پرورش، تلاش برای گسترش عدالت آموزشی در جامعه، توجه به روش های کیفیت بخشی در نظام آموزشي، افزایش بعد نظارتی شورای عالی، تشکیل اتاق فکر آموزش و پرورش با حضور وزرای قبلی، مدیران، معلمان با تجربه، متخصص و تاثیرگذار و موثر، صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و.... اقدام نمايد.

نوبختي با اشاره به اينكه طرح ها، برنامه ها و لوايح آموزشي و پرورشي قبل از طرح در مراجع مختلف بايد در اين شورا بررسي و براي تاييد نهايي به مجلس ارسال شود افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش محل سياستگذاري و قانونگذاري براي نظام تعليم و تربيت است و يكي از مسائلي كه بايد به آن رسيدگي كند چالش هاي نو پديد نظام آموزش و پرورش كشور است.  

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: يكي از افتخارات اين شورا تهيه، تدوين و تصويب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است. همه دستگاه ها، دولت، ملت و مجلس براي اجراي آن بايد پاي كار بيايند چون اجراي آن از عهده آموزش و پرورش خارج است و نياز به همكاري و همراهي همه جامعه دارد.