در كميسيون منابع انساني شوراي عالي آموزش و پرورش صورت گرفت:

بررسي سياست هاي ساماندهي منابع انساني در آموزش و پرورش

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: بررسي خط مشي ها و راهبرد هاي تامين، جذب و همچنين شرايط احراز انتصاب، ساماندهي و بكارگيري منابع انساني در آموزش و پرورش از جمله وظايف كميسيون منابع انساني شوراي عالي آموزش و پرورش است.

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: يكي از اهداف اين كميسيون از بررسي اين سياست ها، سازماندهي صحيح عوامل آموزشي و تربيتي در آموزش و پرورش است.

وي ابراز داشت: سياست هاي ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش بايد با توجه به اولويت بندي ها و نيازهاي منابع انساني استان ها و همچنين توجه ويژه به بحث كيفيت بخشي و اثربخشي نيروي انساني در آموزش و پرورش انجام شود.

كفاش با اشاره به نقش موثر و اساسي مدرسه در سياست هاي ساماندهي اظهار داشت: در سياست ها و برنامه ريزي ساماندهي منابع انساني در آموزش و پرورش، مدرسه جايگاه ويژه اي دارد. چون مدرسه موتور محركه آموزش و پرورش است.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اضافه كرد: برنامه ريزي منابع انساني در آموزش و پرورش بايد براساس سند تحول بنيادين انجام شود و در اين ساماندهي توجه ويژه به مناطق محروم، مدارس چند پايه و افراد لازم التعليم، دانش آموزان بازمانده از تحصيل و... در اولويت برنامه ريزي ها قرار گيرد.

در ادامه اين جلسه هاشمي سرپرست مركز برنامه ريزي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش گزارشي از روند تهيه و تدوين دستورالعمل توسعه سنواتي و سازماندهي عوامل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پروش در سال تحصيلي 1403- 1402 با تاكيد بر سياست هاي ساماندهي منابع انساني در آموزش و پرورش ارائه كرد.

در ادامه اين جلسه اعضاي كميسيون منابع انساني نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص دستورالعمل مذكور بيان كردند.