هدف كميسيون خاص، تسهيل روند آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم است

معاون دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: يكي از موضوعات در دستور كار شورای عالی آموزش و پرورش تهيه و ارائه بسته حمایت و تقویت همه جانبه مدارس دولتی است.

موسی الرضا کفاش معاون دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به آیین‌نامه اجرایی مدارس اظهار کرد: آیین‌نامه اجراي مدارس پس از سه سال اجراي آزمایشی؛ سال آینده بازنگری و اصلاح مي شود.

كفاش با اشاره به وظايف كميسيون خاص گفت: بررسی و رفع مشکلات موردی دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه‌های آموزشی، تحصیلی و تصمیم گیری در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند، از مهم ترين وظايف اين كميسيون است.

معاون دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: هدایت و راهبری کمیسیون‌های خاص ادارات آموزش و پرورش نواحی، مناطق و کمیسیون خاص آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها، بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی مورد نياز و... از ديگر وظايف اين كميسيون مي باشد.

وي افزود: هر سال حدود 2 تا 3 هزار پرونده تحصيلي دانش آموزان به كميسيون خاص شورا عالي آموزش و پرورش ارسال مي شود كه پس از بررسي هاي لازم، وضعيت تحصيلي آنان تعيين تكليف مي شود.

كفاش اظهار داشت: از مهر ماه سال گذشته تاكنون بيش از 1600 پرونده تحصيلي دانش آموزان در 29 جلسه كميسيون بررسي و تعيين تكليف شده اند.

معاون دبيركل شورای عالی آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: هدف اين كميسيون رفع موانع تحصيلي دانش آموزان و تسهيل روند آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم است.