طراحی و راه‌اندازی سامانه  ارزشیابی سنجش اهداف دو‌ره‌ها و دروس پایه‌های تحصیلی

به منظور اجرای سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با بکارگیری ظرفیت علمی کشور و مشارکت معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه‌ ارزشیابی، ایجاد بانک ابزارهای ارزشیابی معتبر، بانک سوال و سایر ابزارهای نوین سنجش و ارسال و تصحیح الکترونیکی سوالات و اوراق امتحانی، برای سنجش اهداف دوره‌ها و دروس پایه‌های تحصیلی اقدام نماید.

تبصره 1– شیوه‌نامه‌ مربوط و تغییرات لازم در مفاد سایر مصوبات، توسط مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با همکاری سایر معاونت‌های مربوط، تهیه و به تصویب کمیسیون معین می‌رسد.

ماده واحده طراحی و راه‌اندازی سامانه ارزشیابی سنجش اهداف دو‌ره‌ها و دروس پایه‌های تحصیلی مصوب هزار و بیستمین (1020) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1401/8/23 و به استناد هدف عملیاتی 19 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصويب رسيد.

سند تحول بنیادین