گزارش تصویری مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دبیرستان ماندگار عفاف و دبیرستان سمیه منطقه 5 تهران با حضور دکتر محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.

دبیرستان ماندگار نمونه دولتی عفاف منطقه 5 تهران

دبیرستان دخترانه سمیه منطقه 5 تهران

سند تحول بنیادین