بازدید نماینده شورای عالی از استان کردستان

مدیر نظارت و ارزشیابی شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش و پرورش کردستان بازدید به عمل آورد

در راستای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش:

💠 مدیر نظارت و ارزشیابی شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش و پرورش کردستان بازدید به عمل آورد/ از نماینده شورای عالی آموزش و پرورش در کردستان تقدیر به عمل آمد

سند تحول بنیادین