جلسه کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی برگزار شد

جلسه کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و اعضای این کمیته در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه گزارش بازدید مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی که از برخی از این مدارس انجام شده بود ارائه و مسائل و چالش های آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است تعداد 2 مدرسه بین المللی دولتی و 11 مدرسه بین المللی غیر دولتی  و 21 مدرسه ویژه اتباع خارجی با نظام آموزشی متفاوت در داخل کشور فعالیت می کنند.

 

سند تحول بنیادین