تصويب كليات ماده واحده« حفظ حريم شخصي و اجتماعي معلمان و دانش آموزان در فضاي مجازي»

هزار و سي و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش ديدگاه ها و نظرات خود را درباره مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش از جمله: توانمندسازي معلمان، تاكيد بر اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، افزايش ساعت درس تربيت بدني، توجه به آموزش معكوس در مدارس، حفظ حريم خصوصي معلمان و دانش آموزان در فضاي مجازي، منابع انساني آموزش و پرورش، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، روحي و رواني دانش آموزان، تقويم آموزشي مدارس، تقويت سازمان تعليم و تربيت كودك، جذب نيرو از طريق دانشگاه فرهنگيان، تاكيد بر اهميت و جايگاه آموزش و پرورش در جامعه و جلوگيري از تخريب آن و... بيان كردند.

در اين جلسه وزير آموزش و پرورش گزارشي از فعاليت ها و عملكرد وزارت آموزش و پرورش  ارائه كرد.

در ادامه اين جلسه ماده واحده هاي: «حفظ حريم شخصي و اجتماعي معلمان و دانش آموزان در فضاي مجازي» و «ساماندهي و تجميع بخشنامه هاي ارسالي به مدارس» مطرح شد كه اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش ديدگاه ها و نظرات خود را درباره اين موضوعات بيان نموده و كليات آنها به تصويب رسيد.