بررسی موضوع «مدیریت منابع انسانی» در آموزش و پرورش

جلسه مشترك کمیسـیون راهبري تحول بنیادین و کمیسـیون منابع انسانی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، اعضای کمیسیون های مذکور و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه «مدیریت منابع انسانی» در نظام تربیت رسـمی و عمومی کشور و همچنین چگونگی تبیین ضرورت موضوع «منابع انسانی»، «مسیر رشد معلمی» در سند جامع و پیش نویس«سند جامع منابع انسانی» مبتنی بر نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبر در حال تکمیل است....

سند تحول بنیادین