با اعضای کمیسیون برنامه درسی و تربیتی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

عفت بلوسی عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

عظیم محبی عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

غلامحسین حسینی نیا رئیس سازمان فنی و حرفه ای

افشار بهمنی مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سوسن کشاورز عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

اکرم پورعاصی معاون مدیریت آموزش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

فاطمه رمضانی دبیر کمیسیون برنامه های درسی و تربیتی

مهدی باقریان مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

علیرضا عصاره عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

آمنه احمدی عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه

حمید طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

حجت الاسلام مصطفی فیض عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

محمد محمدی مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی

کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

آرشیو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی زیر نظام برنامه درسی و هدف‌های کلان، عملیاتی و راهکارهای سند تحول مرتبط با حوزه برنامه‌های درسی و برنامه درسی ملی مبتنی بر سند تحول بنیادین
2- بررسی اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر ساحت‌های شش گانه تربیتی و برنامه درسی ملی
3- بررسی چارچوب و راهنمای حوزه‌های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی
4- ‌بررسی‌رویکرد‌ ‌فرهنگی-تربیتی‌‌درطرح‌هاو برنامه‌های درسی و آموزشی
5- بررسی عناوین‌و ساعات دروس در دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی
6- بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور
7- بررسی برنامه‌های درسی و تربیتی متناسب با اقتضائات فضای مجازی (برخط) و الکترونیکی
8- بررسی و تایید انطباق محتوای بسته‌های آموزشی و تربیتی با راهنمای مصوب شورا
9- بررسی نظام جامع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(آموزشی و تربیتی)
10- بررسی نظام راهنمایی و مشاوره و برنامه‌های مرتبط با آن
11- بررسی‌برنامه‌های درسی‌وتربیتی دوره‌‌پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها
12-بررسی‌برنامه‌آموزش‌بزرگسالان و نهضت سوادآموزی
13-بررسی‌برنامه‌های‌درسی‌دانش آموزان با استعدادهای خاص(استثنایی- سمپاد)
14- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به برنامه درسی، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
15- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
16- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2 - یک نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا
3 و4- دو نفر صاحب‌نظردرحوزه برنامه ریزی درسی به پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی
5- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
6- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
7- معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
8- رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
9- رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
10- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مشاور وزیر یا مدیرکل به عنوان نماینده ثابت)
11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا مدیرکل دفتر‌تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
12-‌مدیرکل دفترتالیف کتاب‌های درسی فنی‌و‌حرفه ای و کاردانش
13- رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
14- یک نفر از معلمان یا مربیان مرتبط با موضوع با معرفی معاونت‌های ذی ربط
15- مدیر کمیسیون(دبیر)