سیدمهدی مشیر فاطمی

سیدمهدی

(1267-1342ش)

وزیر داخله، عدلیه، معارف، نماینده مجلسین شورا و سنا، استاندار کرمان و فارس

 مشیر فاطمی(عماد السلطنه)

جلسه فوق العاده

22/1/1304

به عنوان وزیر معارف و رئیس شورا (در کابینه سردار سپه-به مدت پنج ماه)

سند تحول بنیادین