دویست ونودویکمین جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی

دویست ونودویکمین (291)جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 از ساعت8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برار می شود.

دستور جلسه:

- ارائه گزارش اقدامات انجام شده براي اصلاح چارچوب و راهنماي برنامه حوزه هاي تربیت و یادگیري

سند تحول بنیادین