دویست و نود و هفتمین جلسه کمیسیون منابع انسانی

دویست و نود و هفتمین (297) جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن، روز دوشنبه تاريخ 1401/8/16 ساعت از 8 الي 10 در سالن جلسات دبیرخانه اين شورا تشکیل می شود.

دستورجلسه:

 - ارائه گزارش دانشـگاه فرهنگیان درخصوص ضـرایب و مولفه هاي موثر درسـنجش ذی نفعان براي اعطاي گواهینامه صلاحیت معلمی از سوي دانشگاه هاي وابسته

- بررسی جدول پیشنهادات حوزه هاي مرتبط درخصوص ضرایب و مولفه هاي سنجش صلاحیت

- ادامه بررسی پیش نویس گواهی صلاحیت معلمی