دویست و نود و هشتمین جلسه کمیسیون منابع انسانی

دویست و نود و هشتشمین (298) جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن، روز دوشنبه تاريخ 1401/9/14 از ساعت 7:30 الي10 صبح در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار مي شود.

دستور جلسه:

- ارائه دیدگاه ها و نظرات اعضای کمیسیون درباره مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش

- گزارش مرکز ارزشـیابی و تضـمین کیفیت نظـام آموزش و پرورش درخصوص الگوي سـنجش شایسـتگی هـاي معلمان وصـدور کارنامه توصیفی «رتبه بندي معلمان»

- ادامه بررسی پیش نویس گواهی صلاحیت معلمی

سند تحول بنیادین