اماني در جلسه كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي:

حوزه آموزش بايد توسعه دهنده بازار كار باشد

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: حوزه آموزش بايد توسعه دهنده بازار كار باشد و براي آن نيازآفريني و ظرفيت سازي كند.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در سيصد و سومين(303) جلسه كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: هدف آموزش و پرورش توسعه كمي و كيفي هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار دانش متناسب با استانداردهاي ملي، بازار كار و پذيرش عمومي و علائق جامعه است.

وي افزود: بايد محدوديت هايي كه باعث عدم توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش مي شود را رفع نمود تا زمينه تحصيل براي متقاضيان و علاقه مندان به اين رشته فراهم شود.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اينكه توجه جدي به توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش يك ضرورت است، اظهار داشت: اگر دنبال افرادي ماهر، توانمند و با كارآيي بالا براي ورود به بازار كار هستيم، مديريت كلان كشور بايد نسبت به توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش اهتمام ويژه اي داشته باشد.

اماني بيان داشت: متناسب سازي رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش بر اساس منطق و استانداردهاي ملي باعث توسعه كيفي آنها مي شود.

وي افزود: اين بخش نيازمند يك تفكر جديد يكپارچه و منسجم براي توسعه كمي و كيفي است. مهم ترين موضوع در اينجا توجه جدي به فهم و درك عمومي جامعه در طراحي و راه اندازي رشته هاي جديد فني و حرفه اي و كاردانش است تا به يك نوآوري ملي در اين زمينه دست بيابيم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه گفت: اكنون اقبال به رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش زياد شده است نبايد با تصميمات نادرست جلوي توسعه كمي و كيفي آنها گرفته شود.

اماني با اشاره به اينكه آموزش درست و اصولي باعث شكوفايي استعدادها مي شود ابراز داشت: پاسخگويي به نيازهاي جامعه  بر اساس منطق، فهم عمومي، علائق و استانداردهاي ملي يك ضرورت است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اضافه كرد: توجه جدي به بحث كيفيت آموزش، مهارت آموزي،  محتواي برنامه درسي، استادكار ماهر و فراهم كردن زيرساخت هاي لازم از جمله مواردي است كه بايد در توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي تصريح كرد: ظهور فناوري هاي نوين در جهان و به تبع آن پديد آمدن شغل هاي جديد، مي طلبد با منطق جديدي وارد عرصه  فني و حرفه اي و كاردانش بشويم چون با توسعه فناوري هاي جديد يك سري از شغل ها از بين مي روند و يك سري شغل هاي جديد جاي آنها را مي گيرد لذا بايد يك پايش اصولي و منطقي درباره برخي از رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش انجام شود تا با نيازها و شرايط كنوني جامعه مطابقت بيشتري داشته باشند.  

اماني با طرح اين سئوال كه چرا به هنرستان هايي كه داراي استانداردهاي لازم و مجوز از مراجع معين هستند اجازه فعاليت داده نمي شود؟ اظهار كرد: وقتي يك متقاضي تاسيس هنرستان فني و حرفه اي و كاردانش مرجع مشخص و استانداردهاي لازم را دارا مي باشد نبايد براي آنها موانع و محدوديت ايجاد شود.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه تاكيد كرد: نيازسنجي، پاسخگوي به علائق متقاضيان و نيازهاي دنياي كار رفع موانع و محدوديت هاي توسعه رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش از جمله كارهايي است كه بايد در اولويت كاري آموزش و پرورش قرار گيرد.