کفاش در کارگاه آموزشی آئین نامه اجرایی مدارس:

آئین نامه اجرایی مدارس، منشور مدیریت مدرسه است

معاون دبیرکل شورا عالی آموزش و پرورش گفت: آئین نامه اجرایی مدارس، منشور مدیریتی مدرسه است و به عنوان یک مرجع قانونی برای اداره مدارس می باشد.

موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در کارگاه آموزشی آیین نامه اجرایی مدارس که همزمان از طریق شبکه شاد برای مدیران مدارس استان های ایلام و هرمزگان پخش می شد گفت: آیین نامه اجرایی مدارس بر اساس اسناد بالا دستی و با توجه به تحولات محیطی و دستاوردهای آموزشی و تربیتی تدوین تهیه و تدوین شده است.

کفاش تاکید کرد: تدوین آیین نامه ای جامع و کامل برای اداره بهینه و با کیفیت مدارس منطبق با اسناد بالادستی برای پاسخگویی به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان و جامعه، افزایش اختیارات تصمیم گیری مدرسه و زمینه سازی برای مشارکت بیشتر و موثر در مدرسه به ویژه خانواده ها بازنگری شده است.

وی با اشاره به اهداف بازنگری آئین نامه اجرایی مدارس افزود: ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت، تمرکززدایی و کاهش وابستگی مدارس به ادارات، شفاف سازی و پاسخگو کردن مدارس در قبال تصمیم ها، افزایش انعطاف پذیری و بهبود ارتباطات درون مدرسه ای و توسعه مشارکت جویی و مشارکت پذیری عوامل سهیم و موثر در بهبود روند کاری مدارس بوده است.

کفاش اظهار داشت: مدرسه به عنوان کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت، سازمان آموزشی تربیتی است که برای تحقق اهداف آموزش و پرورش طراحی شده است.

معاون دبیرکل شورا عالی آموزش و پرورش در ادامه ابراز داشت: آئین نامه اجرایی مدارس، منشور مدیریتی مدرسه است و به عنوان یک مرجع قانونی برای اداره مدارس می باشد.

کفاش اظهار کرد: این آئین نامه یکی از مهم ترین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است که در راستای اجرایی سازی سند تحول و ایجاد بستر های لازم برای اجرای زیر نظام های آن تدوین شده است .

وی بیان داشت: در این آئین نامه دو نقش مهم و اساسی رهبری و مدیریتی را برای مدیران مدارس تعریف کرده است تا مدیران بتوانند با مشارکت شورای مدرسه موانع و محدودیت های آموزشی و تربیتی مدرسه را برطرف کنند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به چرخش های تحول آفرین در مدرسه گفت: چرخش ها، تغییرات هماهنگ و منظمی هستند که باید تمامی مؤلفه ها و عناصر و فرایندها و روابط درون و بیرون مدرسه را در برگیرند تا مدرسه از وضع موجود به وضع مطلوب برسد.

وی با اشاره به تنوع بخشی محیط های یادگیری تاکید کرد: استفاده از تمام ظرفیت های درونی و بیرونی مدرسه در راستای توسعه محیط های یادگیری برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان ضروری است و برنامه ریزی و زمینه سازی برای این موضوع از مسئولیت های مدیر و مشارکت سایر ارکان مدرسه محسوب می شود.

کفاش ابراز داشت: برنامه ها و فعالیت های مدرسه باید از انعطاف لازم برخوردار بوده و در طراحی و اجرا به تفاوت های فردی و جنسیتی دانش آموزان(استعدادها، توانایی ها، نیازها وعلایق و تفاوت های ناشی از محیط زندگی)شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی توجه شود.

وی با تاکید بر اصل شایستگی و تخصص محوری در امر اداره مدرسه اضافه کرد: معلم به منزله نیروی فرهنگی و فکری جامعه، مولد سرمایه اجتماعی و مهم ترین عنصر تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای برخوردار باشد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه توضیح داد: مدرسه باید با نیازسنجی، امکان برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی(در مدرسه یا بیرون از مدرسه) را برای کارکنان، به ویژه معلمان و مربیان، در حوزه دانش، بینش، نگرش برای توسعه و تقویت مهارت های حرفه ای و کسب شایستگی های لازم را فراهم کند

وی شفافیت، پاسخگویی و نظارت، قانون مداری، برنامه محوری، رعایت کرامت انسانی و آزادی عمل، حفظ و ارتقای بهداشت، ایمنی و شادابی مدرسه و تعادل و توزان را از اصول حاکم بر مدیریت مدرسه بر شمرد.  

کفاش تاکید کرد: منشور اخلاقی مدرسه باید با مشارکت تمام عوامل سهیم و موثر مدرسه تهیه و پس از تصویب در شورای مدرسه، درمحل مناسب در معرض دید ذینفعان نصب و با اجرای برنامه های لازم نسبت به نهادینه سازی آن اقدام نمایند.

وی افزود: در راستای سیاست مدرسه محوری و به منظور تحقق زمینه های مشارکت جویی و مشارکت پذیری عوامل سهیم و موثر و جامعه محلی در فرایند تعلیم و تربیتِ دانش آموزان و بهبود فرایند برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و فعالیت های مدرسه و نظارت بر آنها، شورای مدرسه تشکیل می شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: هدف اصلی این آئین نامه کاهش تمرکز و دادن اختیارات بیشتر به مدیران مدارس برای اداره مطلوب و اثربخش آن است.